Информационные системы судебных органов

забезпечення діяльності суду. Для автоматизованого формування складу судів присяжних і народних засідателів створюються типові АРМ «Присяжні» та «Народні засідателі».

Крім перелічених, у кожному суді створюються АРМ для вирішення загальнофункціональних задач, таких як «Фінанси», «Облік робочого часу і нарахування заробітної плати» та ін.

4. Автоматизація судового діловодства і судочинства

Робота суддів і суду в цілому — відправлення правосуддя, що виражається в підготовці і винесенні вироків, рішень, визначень, випуску процесуальних документів у точно визначений термін і за встановленою формою. Значну частину свого часу суддя неминуче витрачає не лише на свою головну діяльність — підготовку й ухвалення юридичного рішення, а й на рутинну багаторазово повторювану роботу — написання або друкування однакових процесуально необхідних словесних оборотів, що повторюються в кожному однотипному документі. З появою персональної комп’ютерної техніки для цих задач почали використовувати текстові редактори (зокрема, «MS Word»). При цьому документ, ретельно підготовлений і взятий як зразок, надалі доповнюється необхідними для певної справи конкретними даними — замінюються прізвища, посилання на процесуальні статті тощо. Це значно скорочує час, необхідний для підготовки документа, водночас значно поліпшуючи його якість як з юридичного, так і з формального погляду. Останнє важливо, оскільки сприяє підвищенню авторитету судового документа в очах громадянина. Однак створення повноцінних спеціалізованих шаблонів для більшого підвищення ефективності роботи, вимагає майже професійних навичок з програмування і недоступне для обтяженого роботою судді

З іншого боку, голова суду та його апарат (помічники, канцелярія, експедиція, архів, секретаріат суду) зобов’язані забезпечити чітке проходження справ через усі підрозділи суду, передачу справ суддям і від суддів у канцелярію та інші операції, докладно регламентовані інструкцією з діловодства в суді. Цей процес дуже чутливий до неминучих помилок — неправильно заповнена картка обліку, несвоєчасно зроблена в ній оцінка, неправильно зазначені реквізити в справі призводять до тяжких нас­лідків. Усе сказане зумовлює необхідність інтеграції технологій діловодства в єдиний процес, що не тільки підвищить рівень організації праці робітників судів, а й прискорить розгляд справ у суді на будь-якій стадії процесу, збільшить період часу для аналізу справ, надасть можливість більш повного та оперативного оброб­лення статистичних даних, забезпечить ефективний пошук інфор­мації, її надійність і конфіденційність, а також створить перед­умови для удосконалення контролю керівництва за діяльністю підлеглих підрозділів і суддів та своєчасного поширення судової практики, пов’язаної у першу чергу з постійними змінами норм процесуального і матеріального права. Інтегрована технологія діловодства реалізується на основі комплексів АРМ співробітників канцелярій, суддів, секретарів судового засідання та інших посадових осіб, організованих за єдиним принципом. Кожне робоче місце забезпечує введення всієї необхідної інформації та її оброблення з метою реалізації функцій співробітників судів різних рівнів згідно з процесуальними нормами та інструктивними матеріалами. Введення інформації здійснюється за допомогою вбудованого редактора — заповнення шаблонів процесуальних документів забезпечується вибором усієї необхідної інформації з можливістю подальшого редагування одержаного тексту документа (рис. 2). Наявні також інструменти зміни шаблонів та їх поповнення. Кожне АРМ також оснащене: засобами автоматичного формування документів будь-якої форми, створюваних у процесі руху справи, на основі раніше введеної інформації (рис. 3); засобами контролю процесуального і логічного характеру; різного роду довідниками, які містять законодавчу і нормативну інформацію. АРМ секретарів канцелярій містять функції одержання статис­тичної звітності за

1 2 3 4 5 6 7 8 9