Интеллектуальная ценность экономических знаний

і вони годують не лише США, а й інші країни світу. Решта (80%) працюють у сфері послуг — науці, куль­турі, освіті, охороні здоров'я, тобто тих га­лузях, які забезпечують всебічний і високорезультативний розвиток людини.

Якщо раніше люди здебільшого викорис­товували такі засоби виробництва, як зем­ля, праця, капітал, надра, то нині на перше місце виходить новий вид ресурсу — інфор­мація, знання, дух. Без духовного відрод­ження не може бути й мови про матеріаль­ний добробут. Кількість сировини, величи­на капіталів уже не є показником чи ін­струментом могутності. І навіть наявність заводів — лише її зовнішня ознака. Потужність економіки полягає у здатності ство­рювати винаходи і постійно їх удосконалю­вати. Якщо природні та виробничі ресурси обмежені, то духовні — вічні і безмежні. Перші вичерпуються і зникають, а інтелек­туальний ресурс, навпаки, нагромаджуєть­ся і поширюється, стаючи надбанням усьо­го людства.

Якщо в індустріальній економіці людині протистоїть величезна маса засобів вироб­ництва, які, будучи приватною власністю, використовуються для експлуатації найма­них працівників, то сьогодні людина сама, завдяки знанням і досвіду, створює інте­лектуальний капітал. Якщо раніше рушієм прогресу були революції, реформи, перебу­дови, то нині саме потенціал людини — ін­телектуальний, культурний, духовний — визначає розвиток суспільства.

Багатими завтра вже не можна буде стати ні експлуатацією природних ресурсів, які вичерпуються, ні механічним нарощуван­ням матеріального виробництва. Багатими завтра будуть ті, хто зможе відкривати і за­проваджувати високі технології, вибудову­вати своє життя на нових засадах. Творцем нових технологій і нового життя може бути тільки високоосвічена людина. Водночас спостерігається така закономірність: чим вищий рівень освіченості людини, тим вища її кваліфікація й ефективніша здатність ро­бити своє життя успішним і заможним.

Гарантією економічних здобутків стає успіх у самореалізації, а розвиток особис­тості і розумові здібності почали відіграва­ти роль справжнього рушія нової економі­ки. Визначальною стратегією інноваційне орієнтованого суспільства є середній клас, здатний продукувати і використовувати нові знання. З його становленням і розвит­ком пов'язують добробут у будь-якій су­часній країні. Інтелектуали, вихідці з цієї сфери, дедалі більше контролюють еконо­мічний поступ суспільства. Малий та се­редній бізнес — найбільш сприйнятливий.

Література

1. Поплавська Ж. В. , Поплавський В. Г. Економіко-філософські аспекти людського капіталу // Вісн. НАН України. - 2002. - № 12. - С. 14-22.

2. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004—2010 pp

) // Шляхом Європейської інтеграції. — К. , 2004. — 416с.

3. Штрик А. Информационное общество и новая экономика // Неделя НИТЕСН. - 2004. - № 40.

4. Поплавська Ж. Ефект взаємодії. Синергізм в економіці // Вісн. HAH України. — 2001. — № 5. — С. 27-32.

5. Чухно А. Інтелектуальний капітал: сутність фор­ми і закономірності розвитку // Економіка Украї­ни. - 2002. - № 11- С. 48-55; № 12. - С. 61-67.

6. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал. — СПБ. : Питер, 2001. - С. 26-35; 143-158.

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы