Интеллектуальная собственность в науке

інші результати науково-технічної діяльності, які відповідно до чинного законодавства можуть бути визнані об’єктами правової охорони, тобто об’єктами інтелектуальної власності.

Науково-технічна діяльність, результати якої визнаються об’єктами промислової власності, також характеризується своїми особливостями. Вона також досить різноманітна і складає собою широке коло видів цієї творчості, яке безперечно, не є вичерпним. Основною ознакою цього виду діяльності є її мета — забезпечити суспільство необхідними засобами існування.

На відміну від авторського права, яке надає правову охорону будь-якому твору незалежно від його наукового чи художнього рівня і достоїнства, об’єктом промислової власності визнається лише той результат науково-технічної творчості, який відповідає умовам охороноздатності, які встановлює закон. Отже, характерною ознакою зазначених результатів є їх відповідність умовам охороноздатності. Для визнання їх об’єктами інтелектуальної власності творчі результати мають пройти обов’язкову, встановлену законом, перевірку, експертизу, атестацію. В одних випадках така експертиза має встановити, чи відповідає заявлена пропозиція необхідному науково-технічному рівню. Наприклад, заявка на видачу патенту на винахід строком на 20 років має пройти так звану експертизу по суті, мета якої виявити цей необхідний рівень. В інших випадках провадиться лише експертиза за формальними ознаками, коли перевіряється лише відповідність документів заявки вимогам закону.

Законодавство України про промислову власність не передбачає надання правової охорони лише за фактом створення того чи іншого її об’єкта

. Отже, для визнання творчого результату у сфері техніки об’єктом правової охорони встановлена спеціальна процедура перевірки творчого результату на відповідність його вимогам охороноздатності. Якщо за результатами такої перевірки (експертизи за формальними ознаками і експертизи по суті у випадках, передбачених законом) виявиться, що заявлена пропозиція відповідає умовам охороноздатності, вона підлягає обов’язковій державній реєстрації шляхом занесення її до відповідних державних реєстрів.

На підставі державної реєстрації на заявлену пропозицію видається охоронний документ. Зараз в Україні об’єкти промислової власності охороняються двома документами — патентом або свідоцтвом

Патентом охороняються винаходи, корисні моделі, промислові зразки, селекційні досягнення. На запатентовані топографії інтегральних мікросхем видаються свідоцтва.

Експертиза заявлених пропозицій, їх державна реєстрація та видача охоронних документів здійсниться спеціально уповноваженими на це державними органами.

Оскільки в основному об’єкти промислової власності охороняються патентами, звідси і пішла назва правового інституту, який регулює відносини, що складаються в процесі створення, використання і охорони цих творчих результатів. Його прийнято називати патентним правом або правом промислової власності.

Ті результати технічної творчості, які не підпадають під правову охорону з тих чи інших причин, не визнаються об’єктами промислової власності і, отже, об’єктами інтелектуальної власності. Вони ніби нікому не належать, нікому не потрібні, не представляють собою будь-якої цінності. Але ж це не так. Отже, проблема залишається відкритою. Між тим, її не можна залишати невирішеною, оскільки серед відхилених пропозицій можуть бути досить цінні.

 

Об’єкти наукових відкриттів

Як уже відзначалося, наукові відкриття в Україні поки що не одержали правової охорони. Проблема надання правової охорони відкриттям справді досить складна. З одного боку, відкриття не може бути об’єктом виключного права, — воно визнається надбанням людства і може використовуватися кожним, хто забажає, без будь-якого дозволу і без виплати винагороди. Отже, саме відкриття не може бути чиєю-небудь власністю — це власність усього людства. Проте це не означає, що правовій охороні не підлягає авторство на відкриття,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы