Интеллектуальная собственность в науке

його авторський і державний пріоритет, назва відкриття та інші майнові і особисті немайнові права.

Видається, що автору чи авторам відкриття мають належати певні майнові права за умови, що вони визначені чинним законодавством тієї чи іншої держави. Автор відкриття може мати право на заохочувальну премію, на додаткову житлову площу та інші пільги. Але автор відкриття не повинен мати права на винагороду за використання його відкриття. Держава може встановлювати й інші права і пільги для авторів відкриттів за заслуги в розвитку науки.

Саме відкриття не може бути об’єктом будь-якого виключного права будь-яких осіб чи держав. Проте права на пріоритет відкриття, право авторства, назви тощо, безперечно, підлягають правовій охороні, як і будь-яке інше право. Цей наш висновок ґрунтується на міжнародному визнанні відкриттів. Відповідно до Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ст. 2 Визначення, п. VIII) наукові відкриття включено до об’єктів інтелектуальної власності.

В Україні склалася досить парадоксальна ситуація: основна міжнародна угода з питань інтелектуальної власності наукові відкриття визнає об’єктом інтелектуальної власності, а в самій Україні правова охорона цих відкриттів відсутня.

Відкриттям прийнято визнавати встановлення раніше невідомих об’єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни в рівень пізнання.

Отже, об’єктами відкриттів є закономірності, властивості та явища матеріального світу. Кожен із названих об’єктів відкриттів може бути визнаним відкриттям окремо. Проте закономірність, явище чи властивість можуть бути визнаними відкриттям лише за умови, що зазначені закономірність, властивість чи явище не були відомі раніше — вони виявлені вперше в світі

Закономірність як об’єкт відкриття — це прояв дії об’єктивного закону. Зазначена закономірність в природі існувала, існує і буде існувати завжди. Об’єктом відкриття вона стає лише тоді, коли про існування цієї закономірності людина взнала, встановила її, виявила її об’єктивне існування. Зазначена закономірність стає об’єктом відкриття з моменту, коли її вперше було сформульовано.

Отже, закономірність матеріального світу як об’єкт відкриття — це невідомий раніше, але об’єктивно існуючий і такий, що вносить докорінні зміни в рівень пізнання, істотний і стійкий зв’язок між явищами або властивостями матеріального світу.

Більш повно такий зв’язок характеризується такими особливостями: це істотний, внутрішньо притаманний явищам або властивостям зв’язок та їх взаємна обумовленість. Він не повинен мати випадкового характеру. Закономірний зв’язок не проста констатація зв’язку яких-небудь явищ чи властивостей, а й встановлений його причинно-наслідковий характер; це певний стійкий зв’язок між явищами і властивостями. Він виражає таке відношення, за яким зміна одних явищ чи властивостей зумовлює цілком визначені зміни інших. У такому випадку залежність між явищами чи властивостями виражається, як правило, певною математичною або функціональною залежністю; зв’язок повинен мати універсальний характер і задовольняти вимогу узагальнення і можливості поширення його на інші однорідні об’єкти.

Явище матеріального світу як об’єкт відкриття — це невідома раніше об’єктивно існуюча і така, що вносить докорінні зміни в рівень пізнання, форма прояву сутності об’єкта матеріального світу (природи). Явище і сутність знаходяться в органічній єдності. Проте єдність сутності і явища не означає їх співпадіння, сутність зазвичай прихована за явищем. У результаті розкриття сутності стає можливим наукове пояснення самого явища. Сутність і явище об’єктивні, тобто вони існують незалежно від волі і свідомості людини. Немає

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы