Интеллектуальная собственность как составляющая интеллектуального капитала

2002, № 1.
4. Маркова Н. С. Теоретико Методичні основи формування й розвитку інтелектуального капіталу. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Харків. – 2005.
5. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності. Навч. посіб. – К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", Ліра-К, 2005.
6. Основи інтелектуальної власності. Цибульов П.М. – Київ, 2005.
7. Цивільне право України: Підручник: За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005.
1 2 3 4 5 6 7 8 9