Интеллектуальная собственность и ее защита

Документом, що засвідчує авторство і падає його власнику виняткове право на винахід, є патент. Він може бути підкріплений промисловим зразком або реєстрацією товарного знака. Згода па використання винаходу реалізується через видачу (продаж) ліцензії на часткове чи повне використання патентних прав. Авторське право передбачає виняткове право автора ори ті пальних наукових, технічних, художніх та інших винаходів розмножувати і продавати їх.

На жаль, сучасний стан новаторської діяльності не відповідає ані потребам, ані ресурсам нашої держави. Україна поступово втрачає інтелектуальний потенціал, і тільки останнім часом на державному рівні почали приділяти більше уваги цьому питанню. Значно вигідніші умови в інших країнах для інноваційної діяльності спонукають до міграції висококваліфікованих фахівців за кордон, втрачається унікальний генофонд. Сучасні форми організації науки в Україні протягом останніх років підтвердили свою повну неспроможність забезпечити високий рівень розвитку як фундаментальної, так і прикладної наук. Значною мірою втрачений колишній науковий потенціал України. З огляду на це, необхідна реорганізація управління науково-дослідними і конструкторськими роботами.

Успішне здійснення науково-технічної та інноваційної політики в Україні неможливе без активізації творчої індивідуальності та винахідництва, що безпосередньо пов'язано з розвитком як вищої, так і професійної освіти. Фінансування і, відповідно, матеріально-технічна база багатьох (особливо технічних) вищих навчальних закладів сьогодні є застарілою, потребує оновлення, як і методи навчання. Зруйнована також система науково-дослідних галузевих інститутів, фінансування яких з державного бюджету значно скоротилося. Приватні підприємства, з одного боку, визнають нестачу висококваліфікованого персоналу як гальмівний чинник проведення нововведень, а з іншого, не виділяють коштів для підготовки кадрів і підвищення кваліфікації, значно знизилась мотивація до винахідницької діяльності. Одна з проблем юридичного характеру полягає п тому, що законодавчо пс закріплені права та пільги винахідника, вченого.

З мстою відновлення інноваційного потенціалу вкрай важливо розробити стратегію і програми розвитку народного господарства на основі інноваційної моделі. Необхідно продовжувати вдосконалення чинного законодавства у патентно-ліцензійній сфері, надавати йому відповідності з нормами міжнародного права інтелектуальної власності, зокрема, передбачати:

— державне регулювання трансферу технологій;

— регулювання міжнародної науково-технологічної та економічної співпраці;

— відновлення патентних підрозділів на виробництві, передусім у державному секторі;

— створення підрозділів з охорони інтелектуальної власності в міністерствах, інших центральних органах державної влади і управління, широке залучення вітчизняних громадських організацій, недержавних академій наук до виконання цих завдань;

— запровадження системи заходів щодо стимулювання і державної підтримки винахідництва та інноваційної діяльності, яка передбачає, зокрема, створення цільових фондів для одержання українськими суб'єктами українських патентів та патентів міжнародного рівня;

— запровадження широкого викладання права інтелектуальної власності, проведення інтенсивної підготовки суддів та працівників органів юстиції, співробітників підрозділів із захисту прав інтелектуальної власності в органах внутрішніх справ, безпеки, митних, податкових службах.

Особливістю інноваційної діяльності є те, що вона передбачає створення нового продукту, а це вимагає його реєстрації, сертифікації, визначення правових відносин щодо інтелектуальної власності та її захищеності у процесі просування на ринок. Цей вид послуг забезпечують відповідні інфраструктурі установи: патентні відомства, лабораторії, що мають право проводити експертизи та реєстрацію проектів, продукції тощо.


Використана література

  1. Цибульов П. М. та ін. Управління інтелектуальною власністю/За ред. П. М
    Цибульов: монографія. – К. : «К. І. С. », 2005. – 448с.
  2. Цивільний кодекс України. Кн. 1-4, Коментар основних положень / Упоряд. І. В. Зуб. – К. : Літера ЛТД, 2006. – 208 с.
  3. Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К. : Кондор, 2005. – 428 с.
  4. Законодавство України про охорону інтелектуальної власності (Офіційне видання) – К. : Парламентське видавництво, 2007. – 208 с.
1 2 3 4