Лицензирование туристической деятельности

На сучасному етапі ринкових перетворень в Україні важливого значення набуває такий спосіб правового регулювання в галузі туризму, як ліцензування. Згідно із ст. 17 Закону України "Про туризм", ліцензування туроператорської діяльності здійснюється з метою створення рівних можливостей суб'єктам туристичної діяльності на ринку туристичних послуг та забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, захисту навколишнього природного середовища, підвищення рівня туристичного обслуговування.

Ліцензія - це дозвіл, що видається державним органом юридичній або фізичній особі на здійснення певного виду діяльності протягом визначеного терміну при дотриманні ряду умов. Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги щодо провадження певного виду господарської діяльності. Суб'єкт господарювання зобов'язаний здійснювати певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.

Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності, які були розроблені Державним агентством України з туризму та курортів і затверджені наказом Міністерства інфраструктури України 10 липня 2013 р. , створюють необхідну правову основу діяльності органу ліцензування, встановлюють чіткі прозорі вимоги до туроператорів, серед яких основними є: виконання норм чинного законодавства України в сфері міграції, протидії торгівлі людьми, інформування туристів про можливі небезпеки під час закордонної подорожі, правила укладання з туристами договорів на туристичне або готельне обслуговування в електронній формі, підтвердження освітньо-кваліфікаційного рівня керівника

У зв'язку із скасуванням ліцензування турагентської діяльності встановлені вимоги щодо оформлення повноважень, наданих туроператором турагенту на посередницьку діяльність з реалізації комплексу туристичних послуг, сформованих туроператором. Також встановлені вимоги щодо інформування органу ліцензування у разі настання нещасного випадку та (або) заподіяння шкоди життю чи здоров'ю туриста, пов'язаних з наданням послуг з перевезення та (або) розміщення в період надання обумовлених договором на туристичне обслуговування послуг.

Підприємство при провадженні туроператорської діяльності має дотримуватися таких організаційних вимог:

- надавати туристичні послуги в обсягах та в строки, обумовлені умовами договору на туристичне обслуговування;

- виконувати вимоги законодавства України в сфері міграції, а також протидії торгівлі людьми, зокрема щодо недопущення фактів здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, вербування, переміщення, переховування, передача або удержання людини, вчинені з метою сексуальної, трудової та інших видів експлуатації громадян;

- інформувати туристів про можливі небезпеки під час подорожі, необхідність виконання загальнообов'язкових вимог та запобіжних чи попереджувальних заходів (медичних щеплень тощо).

У туроператора повинні зберігатися:

- ліцензія на провадження туроператорської діяльності;

- документи, що підтверджують фінансове забезпечення цивільної відповідальності (гарантія банку або іншої кредитної установи);

- угоди із страховиками (медичне страхування та від нещасного випадку), які повинні передбачати надання медичної допомоги туристам та відшкодування їх витрат при настанні страхового випадку безпосередньо в країні (місці) тимчасового перебування;

- договори на туристичне обслуговування з туристами (або з туристичними агентами).

Туристичне підприємство зобов'язано повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін туроператор зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення у письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Службове приміщення (офіс) для провадження туроператорської діяльності повинно відповідати таким вимогам:

- мати інформаційну вивіску або інформаційну табличку чи зовнішню рекламу із зазначенням повного найменування підприємства, яке відповідає запису про проведення державної реєстрації юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- бути забезпеченим засобами телефонного та факсимільного зв'язку, доступом до мережі Інтернет;

- при вході має бути розміщено інформацію про режим його роботи.

Туроператор на видному та доступному для туриста місці в тій частині службового приміщення (офісу), де здійснюється укладання договорів на туристичне обслуговування, повинен розмістити таку інформацію та документи:

- фотокопію ліцензії;

- копію довідки банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення цивільної відповідальності;

- відомості про керівника, заступників керівника (за наявності) та головного бухгалтера та номери їх засобів зв'язку;

- книгу відгуків та пропозицій громадян;

- Закон України "Про туризм";

- Закон України "Про захист прав споживачів";

- Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності;

- адресу та телефони центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі туризму, відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів;

- перелік засобів зв'язку.

1 2 3