Лицензирование туристической деятельности

Туроператор під час організації внутрішнього чи виїзного туризму повинен оформити та видати туристу безпосередньо або через турагента такі документи:

- договір з туристом на туристичне обслуговування або ваучер, якщо договір укладається шляхом видачі ваучера;

- договір на обов'язкове страхування (крім випадку самостійного укладення такого договору туристом);

- проїзні документи (квитки, в тому числі електронні квитки), якщо перевезення входить до складу послуг, передбачених договором на туристичне обслуговування.

Туроператор при організації в'їзного туризму може направляти до дипломатичних представництв/консульських установ України листи-підтвердження щодо туристичного характеру поїздки іноземців в Україну. Туроператор повинен дотримуватися вимог законодавства щодо організації діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг.

Для отримання ліцензії на туроператорську діяльність до органу ліцензування подаються наступні документи:

  1. Заява про видачу ліцензії на бланку встановленої форми (Додаток Д). Заява заповнюється на комп'ютері українською мовою, підписується керівником суб'єкта господарювання та завіряється печаткою. У заяві вказується повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Усі адреси в заяві вказуються в повному обсязі: індекс, область, місто/сел. , район міста (для Києва, Севастополя), вулиця, будинок, приміщення). У розділі "місцезнаходження філій/інших відокремлених підрозділів" вказується адреса офісного приміщення (або адреса філії, відокремленого підрозділу), де буде здійснюватись діяльність.

  1. До заяви додаються такі документи: нотаріально засвідчена копія довідки з банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб'єкта господарювання у розмірі, визначеному ст. 15 Закону України "Про туризм" (приймається також другий оригінал або копія, завірена банком); копія договору із страховою компанією про обов'язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) туристів, що здійснюють туристичні подорожі (страхування туристів як за кордоном, так і по Україні, кожний аркуш завірений підписом керівника "Згідно з оригіналом" та печаткою); відомості за підписом заявника про наявність власного або орендованого службового приміщення (офісу) за встановленою формою; опис документів, що додаються до заяви за встановленою формою.

Якщо заява і необхідні документи подаються в орган ліцензування не керівником суб'єкта господарювання, а його довіреною особою, потрібно надати доручення (на бланку підприємства) з підтвердженням повноважень, в якому зазначається, що ця довірена особа уповноважена представляти інтереси заявника з питань його господарської діяльності та обов'язково мати при собі посвідчення особи.

Рішення щодо видачі або відмови у видачі ліцензії приймається не більше ніж десять робочих днів з дати прийняття заяви та відповідних документів. Ліцензію одержує керівник суб'єкта господарювання, а в разі його відсутності - уповноважений ним представник за наявності доручення.

Особа, котра отримує ліцензію, надає паспорт та копію платіжного документа, що підтверджує оплату за видачу ліцензії (разом з оригіналом, який після перевірки повертається). При електронних платежах -відмітка банку (мокра печатка та підпис особи, яка прийняла платіж) є обов'язковою.

Плата, яка вноситься суб'єктом господарювання за видачу та переоформлення ліцензії, видачу дубліката замість втраченої або пошкодженої ліцензії та копії ліцензії, зараховується до відповідного бюджету і вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за відповідним кодом бюджетної класифікації.

Для здійснення оплати суб'єкт господарювання має звернутись до територіального органу Державного казначейства за місцем реєстрації суб'єкта господарювання, з'ясувати за кодом бюджетної класифікації розрахунковий рахунок та банк і зробити оплату за видачу ліцензії.

У разі, коли туроператор має намір провадити зазначений у ліцензії вид господарської діяльності після закінчення строку її дії, він повинен отримати нову ліцензію в порядку, встановленому для її видачі. Документи подаються не раніше ніж за десять календарних днів до закінчення дії попередньої ліцензії.  


Література

  1. Закон України "Про туризм" (15 вересня 1995 р. )
    - К. , 1995.
  2. Герасименко В. Т. Основы туристического бизнеса. - Одесса, 2007.
  3. Гуляев В. Г. Организация туристической деятельности. -Москва, 2006.
  4. Дурович А. П. Маркетинг в туризме. - Минск, 2011.
  5. Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма. - Минск: Новое знание, 20011.
  6. Кирієнко О. Ліцензування туристичної діяльності // Вісник податкової служби України. – Київ: 2009. – 215 с.
1 2 3