Методология теории государства и права

Вступ

Вступ

1. Поняття та призначення методології юридичної науки

1. 1 Поняття методу і методології теорії держави і права Призначення методології

1. 2 Проблеми формування методології теорії держави і права

1. 3 Сучасні проблеми перетворення методології вітчизняної юриспруденції

2. Структура методології

2. 1 Методологічні принципи

2. 2 Класифікація і характеристика основних методів теорії держави і права

Висновки

Список використаних джерел та літератури

 

Вступ

Метод теорії держави і права є вважливою основою визнання її як самостійної науки, він визначає її місце в системі юридичних наук. Тому дослідження метода теорії держави і права є досить актуальним на даний момент, саме тому я обрав цю тему, щоб донести актуальність цієї проблеми до людей, які мають певний зв'язок з юридичними науками.

Метою мого дослідження було вияснити що таке метод, його місце в системі теорії держави і права, період його розвитку і дослідження, вивчити як кожен із методів взаємодіє між собою.

Завданням моєї роботи було визначити роль методу і методології у пізнанні державно – правових явищ, взаємозв’язок предмета і метода, структуру методології теорії держави і права, основні підходи до вивчення держави і права, методологічні принципи, визначити необхідність методологічної підготовки спеціалістів юридичного профілю.

Працюючі над своєю роботою я використовував методи порівняння методології теорії держава і права України з іншими країнами, значення методу на даному етапі, звернув увагу на різноманітність підходів до класифікації методів, їхнє поширення у різноманітних науках

Вчені які досліджують юридичні науки мало звертають увагу на принципи методу і методології адже саме з цими двома факторами і визначаються чи ця наука є самостійною чи ні, залежить від якоїсь іншої науки. Тому я вважаю що це питання є актуальним на даний час тому потребує глобального вивчення.

Структура моєї роботи складається з двох розділів в яких я чітко висвітив важливість вивчення саме цієї теми та її актуальність в будь-якій час.  


Розділ 1. Поняття та призначення методології юридичної науки.

1. 1. Поняття методу і методології теорії держави і права. Призначення методології

Предмет теорії держави і права знаходиться в тісному взаємозв'язку з методом його дослідження. Якщо теорія держави і права розкриває природу, сутність і закономірності державно-правових явищ і процесів, то метод орієнтує і націлює на певні пізнавальні підходи і необхідні дії, спрямовані на їх дослідження.

Методи теорії держави і права це засоби і способи пізнання держави і права, одержання нових знань про них та логічного впорядкування наявного матеріалу з метою глибшого і різнобічного його вивчення.

Методи є основою ширшого поняття — методології. Методологія теорії держави і права — це система підходів, принципів, прийомів і методів вивчення загальних і специфічних закономірностей виникнення, розвитку і функціонування державно-правових явищ і процесів, що забезпечують об'єктивність, повноту і всебічність цих досліджень. В той же час методологію можна розглядати і як науку про методи.

Метод – основна категорія методології

Рівно як методологія є вихідним поняттям у механізмі юридичного пізнання, так само і метод можна розглядати як вихідну базисну категорію методології. Під терміном “метод” розуміють спосіб пізнання явищ природи і суспільного життя. Продуктивність наукового пошуку, степінь і глибина пізнання реальної дійсності багато в чому залежить від методів, які використовуються дослідниками. Самі методи – продукт творчої, інтелектуальної роботи людини, вони нерозривно пов’язані з предметом вивчення.

Теорія держави і права - не зібрання готових істин, канонів і догм

Це жива наука, яка постійно розвивається, знаходиться в неперервному пошуку.

Таким чином, методи теорії держави і права – це прийоми, способи, підходи, які використовуються нею для пізнання свого предмету й отримання наукових результатів. Вчення про методи наукового пізнання і є методологією.

В нашій науці багато десятиліть хазяйнував моністичний – марксистсько-ленінський - підхід до вивчення державно-правових явищ. Усі інші теорії й доктрини вважались невірними і піддавались критиці. Сьогодні в нашій країні свобода вибору методів, способів, підходів до вивчення держави і права, плюралізм вчень і думок.

Методи теорії держави і права тісно пов’язані з її предметом. Останній відповідає на питання, що вивчає теорія держави і права, методи і як, якими способами вона це робить. В основі методів лежить предмет теорії, бо без теорії метод залишається безпредметним, а наука – беззмістовною. У свою чергу лише теорія, озброєна адекватними методами, може виконувати поставлені перед нею задачі й функції.

Теорія й методи виникають одночасно, до них висуваються схожі вимоги: не тільки результати, але й шлях до них повинен бути істинним. Але теорія й методи не є тотожними, не можуть і не мусять замінювати одне одного.

Найбільш поширеним є таке визначення методу – це спосіб побудови й обґрунтування системи знання: сукупність прийомів і операцій практичного й теоретичного освоєння дійсності. Залежно від визначеності предмета дослідження всі методи поділяються на загальні й окремі. Теорія держави і права сама є методологічною дисципліною щодо інших юридичних наук і розробляє власні методи дослідження державно-правових явищ і в той же час активно використовує загальні методи, які вироблені суспільними й природними науками.

П. М. Рабінович визначає методологію юридичної науки з двох сторін. За ним методологія юридичної науки - це:

“система підходів і методів, способів і засобів наукового дослідження” – з одної сторони;

“вчення (теорія) про їх використання при дослідженні державно-правових явищ” – з іншої. [ Основи держави і права: Навчальний посібник/ С. Д. Гусарєв, Р. А. Калюжний, А. М. Колодій та інші; За редакцією А. М. Колодія і А. Ю. Олійника. -К,:Либідь, 1997]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные