Модели словообразования современного французского языка

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Словотвірна система сучасної французької мови

1. 1. Основні поняття словотвору

1. 2. Становлення словотворчої системи

Розділ 2.   Морфологічні та морфолого-синтаксичні способи словотворення

2. 1. Виникнення нових словотворчих моделей і типів

а) Природа мовних одиниць, утворених за структурною моделлю N1 + N2 

б) Типи мовних елементів, утворених  за структурною моделлю N1 + N2 

Висновок

Список використаних джерел

 

Вступ

Словниковий склад мови і обслуговуючий його механізм словотворення дають багатий матеріал для спостережень, роздумів і узагальнень. Представляючи собою систему, лексика перебуває в постійному русі.

Функціонування мови пов'язане зі зникненням одних слів, з появою інших, зі зрушеннями у значенні третіх, та зі зміною стилістичного статусу четвертих.

Історична лексикологія переконує нас у тому, що слова створюються з реально існуючого в мові матеріалу і за його моделями, продуктивним у сучасній мові.

Об'єктом даного дослідження є продуктивні моделі словотворення сучасної французької мови.

Акутуальність теми зумовлена процесом розвитку французької мови, зокрема, її лексичного складу, вдосконаленням способів словотворення, появою нових словотворчих моделей та словотворчих типів.

Мета роботи - провести дослідження словотворчої системи французької мови та проаналізувати продуктивні моделі морфолого-синтаксичного словотворення в системі словотвору французької мови.

Проблемами словотворення французької мови займалися як зарубіжні, так і вітчизняні вчені: Ж. Дюбуа, А. Доза, Ш. Баллі, І. А. Цибова, З. Н. Левіт, С. В. Райлян, Е. А. Халіфман, О. В. Раєвська, М

Д. Степанова. Поставлена ​​мета конкретизується у таких завданнях:

  1. ознайомитися з основними поняттями словотворення;
  2. розглянути морфологічні та морфолого-синтаксичні способи словотворення;
  3. проаналізувати словотворчі моделі і типи;

У процесі дослідження використовувалися такі методи дослідження, як:

  1. критичний аналіз літературних джерел;
  2. дескриптивний метод, який полягає в описі, поясненні та аналізі досліджуваних явищ;
  3. вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи з даної теми;
  4. метод суцільної вибірки.

Мета і її завдання зумовили структуру курсової роботи, яка включає в себе: вступ, два розділи, висновок, список використаної літератури.

Вступ містить обґрунтування актуальності теми курсової роботи з викладенням її мети, завдань та структури.

У першому розділі розглядаються основні поняття словотвору та становлення словотворчої системи.

У другому розділі розглядаються продуктивні словотворчі моделі та типи, способи словотворення сучасної французької мови.

У заключній частині підбиваються загальні підсумки дослідження з даної теми відповідно до поставлених завдань.

Теоретична значущість курсової роботи полягає в аналізі продуктивних моделей словотворення в системі словотвору французької мови.

Практична цінність полягає в можливості застосувати матеріал дослідження з даної теми на уроках і спецкурсах з французької мови, а також цей матеріал може бути використаний як доповіді на семінарах як для студентів, так і для учнів.


Розділ 1. Словотвірна система сучасної французької мови

1. 1. Основні поняття словотвору

Словотвір -- один з компонентів загальної системи мови, є також важливим джерелом поповнення лексичного запасу французької мови.

Існуючі загальні дослідження словотвору, зокрема у французькій мові, ставлять на меті опис словотворчих моделей і типів, засобів словотворення та їх функції. При цьому, звичайно, більш-менш чітко промальовуються теоретичні концепції авторів і представляються ними лінгвістичні напрями. Якщо в наукових дослідженнях XIX століття і першої половини XX століття домінував історичний напрямок, то сучасні роботи прагнуть насамперед до синхронного опису словотвору сучасної французької мови.

Для того, щоб знати, як утворюються нові слова у французькій мові, необхідно попередньо ознайомитися з деякими найважливішими поняттями словотвору.

Словотворчий тип - це морфолого-семантична структурна схема, згідно з якою при аналізі словотворчих структур виявляються ряди однаково оформлених словотворчих конструкцій [2, 80].

Деякі словотвірні типи виступають в декількох словотворчих моделях, конкретних фонетичних реалізаціях, при цьому спостерігаються чергування основи:

admissible припустимий - admissibilité - допустимість

solidaire солідарний - solidaritй солідарність.

У цих двох парах слів дві суфіксальні словотворчі моделі - ible / - ibilité і - aire / - ari é одного словотвірного типу; що виникли від основ прикметників та іменників, які позначають якість за допомогою суфікса - ité.

Слід зазначити, що поняття словотвірної моделі є основним в теорії словотворення. Під цим терміном мається на увазі закономірне розташування елементів слів (морфем або еквівалентів морфем), якому відповідає типове лексичне значення. Модель - це «зразок», «шаблон», «типова структура». М. Ф. Степанов дає наступне визначення словотворчої моделі: словотворча модель - це стабільна структура, що має лексико-категоріальним значенням і здатна наповнюватися різним лексичним матеріалом [9, 116]. Словотвірна модель відображає двоїсту природу слова - мовного знака, що включає план вираження і план змісту.

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы