Надзор как способ обеспечения законности в публичном администрировании

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ ЗА ТЕМОЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ, МІСЦЕ ТА ВИДИ НАГЛЯДУ В СИСТЕМІ СПОСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ

2. 1 ПОНЯТТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

2. 2 СИСТЕМА СПОСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ

РОЗДІЛ 3. АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

3. 1 АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ )

3. 2 АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД ДЕРЖАВНИМИ ІНСПЕКЦІЯМИ

РОЗДІЛ 4. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД

4. 1 НАГЛЯД ПРОКУРАТУРИ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

4. 2 ПРЕДМЕТ НАГЛЯДУ І ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА

4. 3 АКТИ ПРОКУРОРСЬКОГО РЕАГУВАННЯ

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

 

ВСТУП

Як зазначається в юридичній літературі, законність і дисципліна - основні умови існування будь-якої демократичної держави, її обов'язкові риси. Вони невід'ємні одна від одної і необхідні для забезпечення свободи і реалізації прав громадян, здійснення демократії, створення та функціонування громадянського суспільства, а також науково обґрунтованої побудови і раціональної діяльності публічної адміністрації. Загалом законність і дисципліна роблять можливим функціонування держави, здійснення публічного адміністрування, забезпечення комфортних умов проживання громадян, реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів.

Дотримання законності в публічному адмініструванні забезпечується за рахунок дієвості правового механізму, що складається з організаційно-структурних формувань та організаційно-правових методів. Під організаційно-структурними формуваннями слід розуміти систему суб'єктів владних повноважень, які здійснюють їх на підставі законодавства або делегованих повноважень, а також інших фізичних та юридичних осіб, які наділені правами та обов'язками щодо підтримання режиму законності (Національна поліція України, міліція, прокуратура, різні державні інспекції, служби, суди, деякі громадські утворення тощо). Організаційно-правові методи - це види діяльності організаційно-структурних формувань, практичні прийоми, форми роботи, операції, які ними використовуються для забезпечення законності. Такі організаційно-правові методи в теорії правової науки прийнято називати способами забезпечення законності, серед яких вирізняють:

- контроль;

- нагляд;

- звернення громадян.

Саме нагляд, як об'єкт курсової роботи, буде висвітлюватись як спосіб забезпечення законності. Під час розгляду предмета курсової роботи, нагляд виступить як спосіб забезпечення законності у публічному адмініструванні

Тож, за кінцеву мету даної курсової роботи, ми візьмемо вивчення нагляду як способу забезпечення законності у публічному адмініструванні.

Актуальність вивчення обраної теми зумовлена тим, що Україна прагне стати правовою та цивілізованою державою. Без дотримання законності в державному правлінні цього досягти не можливо. Без належної законності й правопорядку демократична, правова державність не може розвинутись. Якщо управлінська система не впорядкована, не введена в рамки законності та правопорядку, допускає високу частку свавілля, корисливості, егоїзму і суб'єктивістських поглядів, то важко сподіватись, що вона може зробити щось корисне для керованої системи, позитивно вплинути на свідомість, поведінку і діяльність людей, суспільства в цілому.


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ ЗА ТЕМОЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Необхідно зазначити, що, незважаючи на те, що інститут контролю і нагляду в українській адміністративно-правовій науці є одним із найбільш досліджуваних, серед науковців не припиняються численні дискусії щодо змісту цих понять.

На сьогодні як у різних наукових працях, так і в чинному законодавстві часто як синонім до терміну "контроль" вживається термін "нагляд", проте слід визнати, що їх розрізнення ще недостатньо досліджено. публічне

Не лише у працях багатьох юристів, представників різних галузей права, терміни "контроль" і "нагляд" вживаються в якості ідентичних, а й, наприклад, у визначенні термінів в статті 1 "Закону України про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" [24, ст. 1].

Контроль вважається ширшим за нагляд, тобто нагляд також можна розглядати як елемент контролю, як звужений контроль, але звужений лише відносно сфери свого застосування. Нагляд має більш вузьку сферу застосування [4, с. 219].

В адміністративному праві України контроль розглядається в широкому розумінні як один із способів забезпечення законності дисципліни в публічному адмініструванні, а саме як процес спостереження за дотриманням нормативно-правових актів різними суб'єктами адміністративного права.

Сьогодні думки дослідників щодо наповнення значення термінів "контроль" та "нагляд" не є одностайними. Слід зазначити, що і в довідкових джерелах немає єдиного визначення терміну "контроль". Деякі автори визначають контроль як специфічний різновид юридичного процесу, як правову форму діяльності або як функцію компетентних державних органів [7, с. 25; 8, с. 57-58].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные