Новейшие методы и технологии преподавания иностранных языков в условиях гуманизации высшего образования

ЗМІСТ 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ

СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

1. 1. Гуманізація освіти як психолого-педагогічна проблема

1. 2. Психофізіологічні особливості школярів на різних етапах навчання

Висновки

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

2. 1. Комп'ютер як засіб підвищення ефективності навчання

2. 2. Програмне забезпечення для вивчення іноземної мови

Висновки

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

ВСТУП

Невід’ємною складовою професійної підготовки спеціалістів різного профілю є вивчення іноземної мови, яка є важливою частиною сучасного ритму життя. Вивчення іноземної мови – крок надто важливий, тобто, потребує значних зусиль. Це також запорука майбутньої вдалої кар’єри студентів. Для досягнення високого рівня іноземної мови викладачеві важливо знати новітні методи викладання, спеціальні навчальні техніки та прийоми, щоб оптимально підібрати той чи інший метод відповідно до рівня знань, потреб, інтересів студентів тощо. Раціональне та вмотивоване використання методів навчання на заняттях іноземної мови вимагає креативного підходу з боку викладача, адже «педагогіка є наукою і мистецтвом одночасно, тому і підхід до вибору методів навчання має ґрунтуватися на творчості педагога»

Актуальність дослідження у цей час загальною тенденцією навчання використанню інформаційних і комунікаційних технологій є відмова від технократичного підходу на користь гуманістичного, визнання права учня на вільний розвиток і прояв своїх здатностей.

Гуманізації освіти присвячена велика кількість досліджень вітчизняних і закордонних учених: Ш. А. Амонашвілі, М. Н. Берулави, Е. В. Бондаревської, А. Маслоу, К. Роджерса й ін. Проблема гуманізації освіти при використанні інформаційних і комунікаційних технологій розробляється С. В. Панюковою, Е. С. Полат, Е. А. Ямбургом. Протиріччя між зрослим освітнім потенціалом цифрових середовищ, здатним сприяти підвищенню ефективності навчання школярів, і відсутністю відповідної гуманістичної технології навчання позначило загальну проблему дослідження.

Ціль роботи – на основі аналізу методичної літератури та мультимедійних програм за даною темою досліти принципи реалізації гуманізації освіти через упровадження інформаційних технологій у навчальний процес у загальноосвітній школі

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішити задачі:

1) вивчити психолого-педагогічні, методичні аспекти використання інформаційних технологій у процесі навчання іноземній мові у загальноосвітній школі;

2) дослідити програмне забеспечення як засіб підвищення ефективності навчання у школі.

Об'єкт дослідження – інформаційні технології, орієнтовані на підвищення якості освіти.

Предметом дослідження є програмне забезпечення для навчання іноземної мови.

У ході роботи використовуються наступні методи дослідження:

1) критичний аналіз наукової і методичної літератури та мультимедійних програм за даною проблемою;

2) отримання і узагальнення досвіду викладачів у результаті проходження педагогічної практики у школі.

Практична цінність роботи - детальне знайомство з даним предметом, що дозволить застосувати накопичений матеріал на практиці,у роботі з учнями.

Робота складається зі вступу, 2 розділів, висновка,списку використаної літератури.

 

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

1. 1. Гуманізація освіти як психолого-педагогічна проблема

Новітні методи та технології викладання іноземних мов в умовах гуманізації вищої освіти

 Провідною тенденцією сучасної освіти є звертання до особистості, до традицій гуманної педагогіки. Це пояснюється зміною ролі окремої людини у світі, що стала єдиною внаслідок глобальних інформаційних процесів. У нових умовах головним завданням освітньої системи стає виховання людини, здатної відповідально й динамічно взаємодіяти з реальністю інформаційного суспільства, у той час як традиційна педагогіка, що базується на технократичному підході, ставила перед собою завдання підготувати для потреб виробництва "людини освіченої", що володіє достатньою кількістю знань. Розв'язання протиріччя між сформованою практикою й вимогами суспільства інформації й комунікації педагогічна думка шукає на шляху гуманістичної педагогіки, суть якої: людина - не засіб, а ціль.

Перш ніж розглянути історію й сучасний стан проблеми гуманізації навчання, приведемо ряд визначень, важливих для нашого дослідження [28].

Гуманізм - принцип світогляду, в основі якого лежить визнання безмежності можливостей людини і його здатностей до самовдосконалення, прав особистості на вільний прояв своїх здатностей, переконань, твердження блага людини як критерія оцінки рівня суспільних відносин. У цей час стає одним з основних принципів педагогіки.

Гуманізація освіти - поширення ідей гуманізму на зміст, форми й методи навчання; забезпечення освітнім процесом вільного й всебічного розвитку особистості, її діяльної участі в житті суспільства.

У вузькому змісті слова гуманізм (від лат. Humanus - людяний) -провідна ідейна течія епохи Відродження (XІ в. - початок XVІІ в. ), "спрямована до звільнення людини від ідейного покріпачення часів феодалізму". Головним культурним джерелом гуманізму епохи Відродження була античність, а також раннє християнство й середньовічна думка. Гуманізм був представлений різними течіями: від антропоцентризму Франческо Петрарки до "природної людини" Мішеля Монтеня. Його категорії: гідність, чеснота, благо суспільства, особисте благо [29].

У своїх працях гуманісти показували, якою, на їхню думку, повинна бути людина, наставляли її, виховували духовно. Головним засобом удосконалювання людини вони вважали цілеспрямоване виховання юнацтва. Таким чином, в основі гуманної педагогіки епохи Відродження висувалися наступні педагогічні ідеї, актуальні й для епохи формування суспільства інформації, комунікації й знання:

- єдність освіти й виховання;

- високі вимоги до особистості вчителя;

- урахування, але не абсолютизація природних схильностей і здатностей того, кого навчають;

- гармонійний розвиток людської особистості;

- гуманітаризація освіти;

- урахування особливостей дитячої психології.

Історія педагогіки свідчить про постійну боротьбу гуманних й антигуманних методів навчання й виховання. С. Л. Соловейчик пропонував поділити педагогів по приналежності до табору педагогіки для дітей або до табору педагогіки, спрямованої проти дітей [30]. По суті, всі великі педагоги можуть бути віднесені до табору гуманістів.

1 2 3 4 5

Похожие работы