Общая характеристика кассационного пересмотра судебных актов в хозяйственном процессе

Інститут перегляду судових актів у порядку касації, так само, як інститут апеляційного перегляду був запроваджений до госпо­дарського процесу України у 2001 р. із введенням до ГПК України розділу «XII[1]» «Перегляд судових рішень у касаційному поряд­ку». До цього Арбітражний процесуальний кодекс України перед­бачав можливість перегляду судових актів у порядку нагляду.

У системі стадій господарського процесу касаційне і апеляційне провадження забезпечують усунення судових помилок, які допус­кають місцеві господарські суди й апеляційні господарські суди. При цьому, на відміну від апеляційного провадження, в якому справа переглядається у повному обсязі, касаційне провадження в господарському процесі обмежується перевіркою дотримання норм матеріального й процесуального права судами нижчого рівня.

Як правило, дослідники зазначають французьке походження інституту касаційного провадження1.

У країнах спільного права (common law), таких, як СІЛА, Вели­кобританія тощо, касація відсутня, натомість застосовується подвійна апеляція. У процесі таких, країн, як ФРН та Австрія місце касації займає так зване ревізійне провадження.

Слід зауважити, що класична французька касація має безпо­середньою метою втілення єдиного застосування і тлумачення правових норм судами і спрямована не стільки на досягнення пра­вильного рішення, скільки на скасування рішення незаконного[2]. Тобто, скасувавши незаконне рішення, яке набрало законної сили, класична касаційна інстанція не має права прийняти нове рішен­ня і вирішити спір по суті, а лише направляє справу на новий роз­гляд до суду першої інстанції[3].

Ревізійне провадження є подібним, у цілому, до касаційного. Воно також має на меті перевірку законності рішення, однак до­пускає не тільки скасування незаконного рішення, а й можливість його виправлення без передачі справи до нижчестоящого суду для нового провадження[4].

При цьому в багатьох країнах (навіть у Франції) законодавство відійшло від принципів класичної касації і касаційні суди також набули права коригувати рішення про застосування відповідної правової норми, не надсилаючи справу на новий розгляд, якщо об­ставини справи вставлені судом першої інстанції[5]

Отже, оскільки суд касаційної інстанції у господарському про­цесі України має повноваження зі скасування рішення судів ниж­чих інстанцій із прийняттям нового рішення по суті справи, слід погодитися з думкою про те, що касаційний перегляд у господар­ських спорах має певні риси ревізійного, характерного для цивіль­ного процесу Австрії та Німеччини[6].

Слід також погодитися з тими авторами, які зауважують, що завдання касаційної інстанції мають подвійний характер і перед­бачають як захист порушеного права, такі забезпечення однаково­го застосування закону[7].

Суд касаційної інстанції. Вищий господарський суд України як вищий спеціалізований суд у системі господарських судів перегля­дає за касаційними скаргами рішення й ухвали місцевих господар­ських судів, постанови й ухвали апеляційних господарських судів (ст. ст. 107, 108 ГПК України, ст. 31 Закону України «Про судо­устрій і статус суддів»). Провадження у Вищому господарському суді України має загальний характер і ініціюється у будь-якому разі, якщо касаційна скарга відповідає формальним вимогам про­цесуального закону.

До внесення змін до ГПК України Законом України від 7 липня 2010 р. № 2453-УІ, перегляд ухвал і постанов Вищого господар­ського суду України Верховним Судом України також називався касаційним, у зв’язку з чим у широкому вжитку використовувався термін «повторна касація». Через усе це деякі дослідники харак­теризували таку систему касаційного провадження господарсько­го судочинства України як дволанкову[8], хоча насправді перегляд судових актів Вищого господарського суду України Верховним Су­дом України мав ознаки перегляду за винятковими обставинами. Згідно з діючим процесуальним законом такий перегляд більше не називається касаційним.

Отже, судом касаційної інстанції в Україні є Вищий господар­ський суд України, який переглядає за касаційними скаргами рі­шення й ухвали місцевих господарських судів, постанови й ухвали апеляційних господарських судів.

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные