Ответственность за налоговые правонарушения

Зміст

Вступ   

Розділ І. Характеристика податкового законодавства України та відповідальності за податкові правопорушення   

1. 1. Поняття податкового правопорушення   

1. 2. Підстави, склад та класифікація податкових правопорушень   

Розділ ІІ. Відповідальності, які застосовуються за податкові правопорушення 

2. 1 Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства   

2. 2 Особливості застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства   

Розділ ІІІ. Досвід зарубіжних країн з питань оподаткування та контролю за справлянням податків   

3. 1 Особливості податкових систем окремих зарубіжних країн   

3. 2 Органи контролю та їхні повноваження   

Висновок   

Список використаноі літератури   

 

Вступ

 Податки пов’язані з існуванням держави, хоч виникли вони значно пізніше, ніж з’явилися перші держави, фінансова діяльність яких супроводжувалася збиранням митних зборів у сучасному їх розумінні.

 Системи оподаткування у різних країнах світу різняться одна від одної за структурою, набором податків, зборів та обов’язкових платежів, методами їх стягнення, податковими ставками, фіскальними повноваженнями органів різних рівнів влади, податковою базою та податковими пільгами. Такий стан є закономірним, оскільки податкові системи формуються під впливом різних економічних, політичних і соціальних факторів.

 Становлення податкової України відбувалося в непростий час розбудови державності та реформування економіки на ринкових засадах, за умови економічної нестабільності, хронічного дефіциту державного бюджету.

 Податкове законодавство формувалося на основі нормативної бази, успадкованої від адміністративно-командної системи, а засади національної податкової політики розроблялись під тиском не тільки об’єктивних, економічних, а й політичних чинників, без належного наукового обгрунтування та аналізу економічних наслідків запропонованих різних податків та величини їх ставок.

 Проте до 1995 року податкова система нашої держави як “сукупність податків, зборів, інших платежів і внесків до бюджету платників податків і органів, що здійснюють контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю їх сплати” в основному була сформована.

 Податкова система в кожній країні є однією з основ економічної системи. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого – виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини.

 Основним законом нашої держави встановлено, що кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом

У своїй роботі на тему: “ Відповідальність за порушення податкового законодавства “ я намагаюсь розкрити поняття податків, визначити їх роль у нашому житті, висвітлити види відповідальності за порушення податкового законодавства, на прикладах показати світовий досвід відповідальності за порушення податкового законодавства, встановити причини їх виникнення та подолання.

 Я вважаю за необхідне дати визначенню поняттю податків.

 Податки –це об’єктивне суспільне явище, тому при побудові податкової системи слід виходити з реалій соціально-економічного стану країни, а не керуватися побажаннями, хоч і найкращими, але нездійсненними. Саме тому побудова чіткої податкової системи –це одна з головних умов ефективного функціонування економіки і фінансів, оскільки через податки здійснюється найтісніший зв’язок між державою і юридичними та фізичними особами щодо формування, розподілу й використання їх доходів.

Кожна людина повинна реально уявляти, як складаються його відносини з державою з приводу оподаткування. Знання податкових проблем є частиною загальноекономічної культури бізнесу. З цього приводу важливість і актуальність проблеми відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства є досить важливою в наш час, адже ухилення від сплати податків являє собою досить різноманітну групу податкових правопорушень, зміст яких полягає в неналежному виконанні обов’язків платників податків.

 Зрозуміло, що ненадходження запланованих сум податків є підставою для неможливості виконати видаткову частину бюджету.

Подальший розвиток податкового законодавства неможливо без виділення такого важливого питання як податкові порушення.

Відповідальність за податкові порушення формується в рамках спеціального регулювання майнових відносин при оподатковуванні. Нерідко створюється суперечлива ситуація, породжена цивільно-правовим характером майнових відносин і адміністративно-правовим характером податкових відносин, що повинно бути роз'яснено нормами спеціальних податкових законів.

 

Розділ І. Характеристика податкового законодавства України та відповідальності за податкові правопорушення

1. 1. Поняття податкового правопорушення

 Становлення системи оподаткування в нашій державі почалося з ухвалення 25червня 1991 року. Закону України “про систему оподаткування”. В цьому Законі було визначено принципи побудови і призначення системи оподаткування. Таким чином було закладено основи системи оподаткування, створено передумови для її наступного розвитку.

 Виконання платниками податків та іншими суб’єктами податкового обов’язку об’єктивно не може спиратися лише на високий рівень їх правової культури та усвідомлення суспільної значущості передбаченої нормами податкового права належної поведінки. У сучасних умовах для забезпечення необхідного рівня податкових надходжень вирішального значення набуває застосування заходів державного примусу в податковій сфері.

Останні мають такі специфічні ознаки:

1) здійснюються з метою забезпечення режиму законності у сфері оподаткування та дотримання правил сплати податкових платежів;

2) поширюються як на юридичних, так і на фізичних осіб; підстави та порядок їх застосування визначаються фінансовим, адміністративним і кримінальним законодавством;

3) їх застосування є результатом реалізації державно-владних повноважень посадовими особами спеціальних державних органів;

4) метою податкового примусу є спонукання платників податків до виконання податкового обов´язку;

5) різнобічний характер цих заходів (за значущістю, силою впливу та масштабом застосування);

6) спрощений процесуальний порядок застосування податкового примусу;

7) забезпечення законності при застосуванні заходів податкового примусу, здійснення прокурорського нагляду, а також забезпечення можливості оскарження відповідних рішень.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные