Ознакомление с основами организации и деятельности государственной исполнительной службы, ее задачами, правовым статусом государственных исполнителей и их социальной защитой

Організація роботи державної виконавчої служби м. Рівне здійснюється згідно положення затвердженого Міністерством юстиції України № 43/5 від 16 липня 1999 р. , воно називається так: Положення про районний, міський (міст обласного значення), районний у містах відділ державної виконавчої служби. Дане положення складається з 4-х розділів, а саме:

Перший розділ „Загальні положення”, (в ньому розкриваються суть діяльності і основні завдання державної виконавчої служби):

Районний, міський (міст обласного значення), районний у містах відділ державної виконавчої служби входить до системи органів Міністерства юстиції України, ним створюється та йому підпорядковується через Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим та обласне, Київське та Севастопольське міські управління юстиції. Відділ державної виконавчої служби входить до складу районного, міського (міст обласного значення), районного в місті управління юстиції.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Положенням, наказами Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.

Основним завданням відділу є своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень, що підлягають виконанню державною виконавчою службою.

Другий розділ, називається „Функції відділу” (в ньому детально описуються функції відділу державної виконавчої служби, а також інші функції покладені на цей відділ, які передбачені законодавством).

Відділ відповідно до покладених на нього функцій:

- Здійснює передбачені законодавством України заходи щодо своєчасного, повного і неупередженого виконання:

- рішень, ухвал і постанов судів у цивільних справах;

- вироків, ухвал і постанов судів у кримінальних справах у частині майнових стягнень;

- вироків судів у частині позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю;

- постанов судів у частині майнових стягнень у справах про адміністративні правопорушення;

- мирових угод, затверджених судом;

- рішень, ухвал, постанов арбітражних судів;

- виконавчих написів нотаріусів;

- рішень Конституційного суду України у випадках, передбачених законом;

- не сплачених у строк платіжних вимог, акцептованих платником;

- рішень третейських судів відповідно до законів України;

- рішень комісій з трудових спорів;

- постанов, винесених органами (посадовими особами), уповноваженими законом розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

- рішень іноземних судів та арбітражів у передбачених законом випадках;

- рішень державних органів, прийнятих з питань володіння і користування культовими будівлями та майном;

- рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень у передбачених законом випадках;

- постанов державного виконавця про виконавчий збір та накладення штрафу;

- рішень інших державних або недержавних органів у випадках, передбачених законом.

Вивчає та узагальнює практику застосування чинного законодавства про виконавче провадження та в установленому порядку вносить пропозиції щодо його вдосконалення.

Узагальнює, аналізує результати роботи з виконання рішень та веде обліково-статистичну звітність

Розглядає звернення громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

Здійснює інші передбачені законодавством функції.

Третій розділ „Права відділу”, (в ньому йде роз’яснення щодо прав відділу державної виконавчої служби).

Відділ має право:

 • безоплатно одержувати в установленому порядку від посадових осіб і організацій документи та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього функцій;
 • скликати та проводити наради з питань, що належать до його повноважень;
 • у необхідних випадках залучати в установленому порядку до проведення виконавчих дій понятих, а також працівників органів внутрішніх справ, представників органів опіки і піклування, інших органів і установ.  

Четвертий розділ „Організація діяльності відділу” (в даному розділі викладена організація діяльності відділу, структура та склад державної виконавчої служби, обов’язки, права, відповідальність посадових осіб, тощо).

Структура та склад відділу державної виконавчої служби затверджуються в межах своїх повноважень Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції, в межах лімітів штатної чисельності, затверджених Міністерством юстиції України.

Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції за поданням начальника відділу державної виконавчої служби відповідного управління юстиції. Начальник відділу є одночасно заступником начальника районного, міського (міст обласного значення), районних у містах управлінь юстиції.

Начальник відділу несе персональну відповідальність за організацію роботи та виконання завдань і функцій, покладених на відділ.

Начальник відділу:

 • керує діяльністю відділу, видає накази відповідно до своїх повноважень;
 • розподіляє обов'язки між працівниками відділу; 
 • здійснює контроль за своєчасністю, правильністю, повнотою виконання рішень державним виконавцем, проводить перевірки їх роботи;
 • забезпечує дотримання працівниками відділу виконавської та трудової дисципліни, накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу;
 • вносить подання начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції про заохочення за успіхи в роботі з виконання рішень державних виконавців;
 • у встановленому порядку координує роботу відділу з іншими підрозділами управління юстиції та правоохоронними органами;
 • розглядає звернення громадян та забезпечує їх перевірку; проводить особистий прийом громадян;
 • виконує рішення і здійснює інші дії відповідно до Закону України "Про виконавче провадження";
 • призначає на посаду та звільняє з посади державних виконавців;
 • розглядає скарги на дії (бездіяльність) державних виконавців;
 • вирішує питання про відвід державного виконавця;
 • організовує навчання та підвищення кваліфікації державних виконавців;
 • здійснює добір кадрів на посади державних виконавців;
 • організовує роботу з резервом кадрів на заміщення вакантних посад державних виконавців.
1 2 3 4 5 6

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные