Расходы, связанные с рассмотрением дела

Витрати, пов’язані із розглядом справи - це витрати, що під­лягають сплаті за:

  • проведення судової експертизи;
  • огляд і дослідження доказів у місці їх знаходження;
  • послуги перекладача, адвоката;
  • інші затрати, пов’язані із розглядом справи.

Розмір витрат, пов’язаних із розглядом справи, на відміну від судового збору, не залежить від характеру спору та ціни позову, а визначається окремо по кожній конкретній справі залежно від фактично здійснених витрат.

Витрати, що підлягають сплаті судовому експерту і перекла­дачу, визначаються господарським судом. Розмір суми, яку напе­ред має внести сторона (сторони), визначається судом орієнтовно. Остаточний розрахунок провадиться після виконання викликани­ми особами своїх завдань.

Якщо суми, наперед внесені сторонами, виявилися недостатні­ми для розрахунків із експертами, виплати провадяться з коштів суду, незалежно від часу надходження додаткових платежів сто­рін. Якщо сторона звільнена від сплати судових витрат, зазначені виплати провадяться з коштів суду. З цих же коштів виплачується винагорода перекладачеві[1].

Вищий господарський суд України у п. 2 інформаційного листа від 15.03.2007 р. № 01-8/123 «Про деякі питання практики засто­сування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2006 році» зауважив, що витрати, пов’язані з проведенням судо­вої експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона. Це правило стосується й тих випадків, коли судову екс­пертизу призначено за ініціативою господарського суду. Після за­кінчення розгляду справи такі витрати підлягають розподілу гос­подарським судом на загальних підставах, визначених частиною п’ятою статті 49 ГПК України. У разі відмови чи ухилення заін­тересованої сторони від оплати витрат, пов’язаних з проведенням судової експертизи, господарський суд розглядає справу на підста­ві наявних доказів.

Похожие работы