Страхование предпринимательских рисков

3. Класифікація ризиків

До   того   ж   в   економіці   України   підприємницькій   ризик   поглиблюється наступними обставинами:

  • Нечіткістю і мінливістю законодавства і нормативних актів, які регулюють економічну діяльність;
  • Необов'язковістю і  безвідповідальністю  господарюючих суб’єктів  всіх видів і рівнів.

Так що ж таке комерційний ризик? В яких випадках він виправданий, а коли небажаний і більше того недопустимий?

Під комерційним ризиком розуміють можливий вірогідний ступінь відхилення від фактичних результатів, втілення комерційних рішень від очікуваного розрахункового значення цього результату.

В підприємницькій діяльності доводиться мати справу з використання і обертанням матеріальних , трудових, фінансових, інформаційних ресурсів, то ризик пов’язано із загрозою втрати цих ресурсів, повної або часткової.

В комерційній діяльності ризик може проявлятися або у виникненні проблем із збутом товарів ( затоварювання з усіма негативними наслідками цього явища ), або у виникненні не менш серйозних проблем задоволення попиту споживачів, насичення ринку певними товарами, якщо обсяги їх виробництва менші від місткості відповідного ринку.

Прямим наслідками комерційного ризику є:

  • Збільшення обсягів реалізації товарів, а отже і прибутків торгівельних підприємств;
  • Втрати за рахунок недовикористання місткості ринку чи за рахунок затоварювання і зниження швидкості товарообертання. В останньому випадку витрати на транспортування виявляються передчасними, або взагалі невиправданими; зростають витрати на зберігання залишків закуплених товарів, зростає можливість прямих витрат процесу транспортування і зберігання товарів. З іншого боку це може призвести до виникнення фінансових труднощів: збільшуються плати за використання банківським кредитом, при затримках у погашенні банківських позичок підприємства переводяться на особливий режим кредитування, коли припиняються будь-які платежі з рахунків підприємства. В умовах повного господарського розрахунку і відсутності державних дотацій це по суті шлях - в кінці якого - банкрутство
  • Нова поява конкурентів.

Слід особливо зазначити, що суть ризику - це не збитки, які наносяться реалізацією рішення, а можливість відхилення від мети, заради досягнення якої приймалося це рішення.    Звуження   поняття   ризику   тільки   до   врахування   можливих   збитків обмежило б його правильне використання комерційною діяльністю.

На практиці склалося два рівня обліку ризику:

  • Загальнодержавний, який  включає  облік ризику на народногосподарському рівні;
  • Локальний - облік ризику на рівні підприємств;

Загальнодержавний (глобальний) і ризик на рівні підприємств знаходяться в такій діалектичній єдності протиріч, при якій вони обумовлюють один одного, впливають один на одного і в той же час певною мірою є автономні. Можливості прояву елементів ризику можуть виражатися не тільки у великих збитках, а в першу чергу, у великому прибутку, адже саме для цього йдуть на ризик господарські керівники.

Обидва види ризику (глобальний і локальний) можна також поділити на:

  • Довгостроковий ( ризик, пов’язаний з розвитком);
  • Короткостроковий ( кон’юктурний) ризик

В даний час економічні умови складаються сприятливо для прийняття ризику, пов’язаного з більш швидким розвитком як на рівні всього народного господарства, так і на рівні підприємств.

Враховуючи   зміни      умов   реалізації   підприємницького   проекту розрізняють: проектний і поточний.

Проектний ризик оцінюється на стадії підготовки до здійснення проекту, в процесі первинних розрахунків і обґрунтування доцільності здійснення проекту.

Поточний ризик - оцінюється в ході впровадження проекту.

Необхідно відзначити, що не виключена ситуація, при якій умови змінюються в часі в гіршу сторону порівняно з передбаченими настільки сильно, що постає потреба перегляду прийнятих рішень. При несприятливих обставинах поточний ризик може не тільки суттєво переважати проектний, але і гранично обмежені значення. В такій ситуації виникає необхідність вивчення альтернатив, пов’язаними з призупиненням даного виду діяльності.

Розрізняють абсолютний і відносний ризик.

Абсолютний ризик - це сума витрат (чи виграшу), яка одержується в результаті прийняття і виконання ризикового рішення.

Відносний ризик - це відношення негативного або позитивного результату втілення рішення до певної бази ( вартість основних фондів, сумарні затрати, розрахунковий дохід, прибуток і т. д. ). Враховуючи це можна зробити висновок, що величина ризику залежить від величини підприємства, фірми. У великих і середніх підприємствах потенційні можливості для швидкого економічного росту більші ніж у великих, але в той же час схильність до ризику в них більша, тому що вони мають менше ресурсів (матеріальних, грошових, трудових), що затруднює маневрування ними.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы