Страхование предпринимательских рисков

4. Страхування як метод зменшення ризиків

Страхування - обов'язковий елемент кожної економічної системи. Без розвинутої системи всіх видів страхування економіка успішно функціонувати не може. Умови господарювання й людського життя загалом побудовані таким чином, що постійно виникають непередбачувані обставини, викликані явищами природи або обставинами, що не залежить від волі й бажання людини. Ці несприятливі події, серед яких найпоширенішими є стихійні лиха та нещасні випадки, призводять до значних матеріальних збитків і втрати здоров'я або працездатності. Тому виникає потреба щодо пошуку шляхів локалізації зазначених витрат, що й зумовило виникнення та розвиток страхування.

Відповідно до Закону України „Про страхування”, страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).

Із погляду природних інтересів суспільства та окремих його громадян страхування виникло як засіб збереження матеріального благополуччя з настанням не передбачуваних, а також передбачуваних, але не бажаних і таких, яких не можна уникнути, випадків.

У соціальному плані страхування є формально (способом) участі держави, роботодавців та громадян у справі захисту особистих інтересів громадян і створення у такий спосіб умов для збереження соціальної та політичної стабільності в суспільстві.

Міжнародний аспект страхового захисту зводиться до усунення національних відмінностей у законодавствах різних країн і уніфікації способів захисту інтересів господарюючих суб'єктів, з одного боку, та розробки таких юридичних норм, які б забезпечили страховикам наявність достатніх фінансових гарантій - із другого.

Згідно з Законом України „Про страхання”, об'єктами страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать, законодавству України, пов'язані:

  • з життям,   здоров'ям,   працездатністю  та   додатковою   пенсією страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);
  • з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);
  • з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).

Страхування є економічною категорією і входить в економічну систему держави.

Для характеристики ринкового змісту страхування в сучасних умовах як перерозподільних відносин можна вказати на такі його ознаки

Страхування породжує грошові перерозподільні відносини, причиною яких є наявність страхового ризику, можливість настання події, здатної зумовити матеріальні або інші втрати.

Специфікою перерозподільних відносин, зумовлених страхуванням, є те, що вони виникають між учасниками, котрі пов'язані з солідарним розподілом величини збитку одного з них на всіх. З метою організації замкнутого розподілу збитку на всіх учасників страхування створюється цільовий страховий грошовий фонд, джерелом якого є встановлені внески всіх застрахованих юридичних або фізичних осіб.

Саме замкнутий розподіл збитку є відмінною ознакою категорії страхування, її особливістю щодо інших фінансових категорій.

/Особливістю      страхування      є      те,      що      воно      передбачає розподіл    збитку    від    настання    страхових    подій     як     за     територіальною, так і за часовою ознаками.

Характерною особливістю страхування є поверненість страхових платежів, внесених до страхового фонду. За винятком тієї частини страхових сум, що йде на забезпечення діяльності страхової організації, сукупність страхових платежів спрямовується на відшкодування ймовірного збитку. Величина їх встановлюється на еонові вірогідного збитку за розрахунковий період у межах певного регіону і повертається у формі відшкодування втрати протягом прийнятого до розрахунку часового періоду в тому ж таки територіальному масштабі.

Змістом страхування є система замкнутих перерозподільних відносин між його учасниками, об'єктом котрих є формування за рахунок грошових внесків цільового страхового фонду для відшкодування з нього можливого надзвичайного збитку застрахованих, або для витрати грошових коштів громадянам на випадок втрати ними працездатності.

Важливою умовою здійснення ефективних страхових операцій є забезпечення територіального розподілу збитків на протязі одного господарського року, а потім і розподілу збитків за часом, тобто на протязі декількох років підряд. Щоб виконати ці умови, необхідна достатня масштабна концентрація коштів у страховому фонді.

Саме концентрація коштів у страховому фонді, що випливає з раніше визначених його суттєвих ознак, є найважливішим принципом, організації страхових операцій.

До функцій страхування відносяться:

  • ризикова
  • попереджувальна
  • збережувальна
  • контрольна
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы