Страхование предпринимательских рисков

Загальна класифікація є сукупністю елементів страхування за галузями, підгалузями і видами об'єктів.

Характерні особливості об'єктів страхування покладено в основу розподілу страхування на галузі, серед яких виділяються: майнове; страхування рівня життя громадян; страхування відповідальності; страхування підприємницьких ризиків. Об'єктами першої галузі є основні і оборотні активи. Страхування рівня життя громадян пов'язане з їхньою працездатністю, здоров'ям та життям. При страхуванні відповідальності об'єктами виступають зобов'язання страхувальників виконувати договірні умови з поставок продукції, погашення заборгованості кредиторам чи відшкодування матеріального або іншого збитку, якщо він був заподіяний іншим особам. До об'єктів страхування підприємницьких ризиків відносяться потенційно можливі всілякі втрати доходів страхувальника.

Залежно від форм власності й категорій страховиків, у майновому страхуванні виділяються декілька підгалузей. За першою ознакою - це страхування державного майна, колективного майна (в господарських товариствах, кооперативах тощо); приватного майна.

Залежно від категорій страховиків галузями в майновому страхуванні є державне й недержавне страхування. Дві підгалузі виділяються в страхуванні рівня життя громадян: соціальне страхування працівників державного та недержавного секторів економіки і особисте страхування громадян. Структура страхування відповідальності складається з таких підгалузей: страхування заборгованості й страхування на випадок відшкодування збитку. В страхуванні підприємницьких ризиків виділено дві підгалузі: страхування ризику прямих і непрямих втрат доходів.

У структурі майнового страхування виділяються такі види (об'єкти): страхування будівель, споруд, сільськогосподарських тварин, домашнього майна, засобів транспорту, врожаю тощо в господарствах різних форм власності.

Соціальне страхування включає такі конкретні види: страхування пенсій за віком, за інвалідністю, з приводу втрати годувальників, страхування конкретних пільг серед тих чи інших груп населення.

В особистому страхуванні розрізняють такі конкретні види: страхування від нещасних випадків; індивідуальне; за рахунок підприємств та організацій; змішане страхування життя; страхування дітей; страхування додаткової пенсії та інше. У страхуванні відповідальності розмежовуються страхування погашення заборгованості, страхування цивільної відповідальності власників джерел підвищеної небезпеки, зокрема транспортних засобів, страхування цивільної відповідальності на випадок заподіяння збитку в процесі господарської діяльності та ніші види

У структурі страхування підприємницьких ризиків виділяються види, пов'язані з наявністю конкретного ризику в процесі виробництва продукції, виконання робіт чи надання послуг.

Класифікація майнового страхування за об'єктами доповнюється розподілом за видами небезпек, що дозволяє виділити чотири елементи, між якими немає ієрархічної підпорядкованості:

  • страхування від  вогню та інших  стихійних лих  (землетрусів, повеней    тощо)    матеріальних    об'єктів,    зокрема    будівель,    споруд, транспортних    засобів,    устаткування,    сировини,    готової    продукції, домашнього майна тощо;
  • страхування врожаю сільськогосподарських тварин у державних, колективних та приватних господарствах на випадок падежу їх чи змушеного забою;
  • страхування засобів транспорту від забою, аварій, крадіжок та інших ймовірних небезпек.

За формою розрізняють добровільне та обов'язкове страхування. Обов'язкове     страхування    зумовлене     ризиками,     пов'язаними з         життям, втратою працездатності або з виникненням таких збитків, які не можуть бути відшкодовані однією особою.

Обов'язкова форма страхування ґрунтується на тому, що законодавством встановлюється перелік об'єктів, які підлягають обов'язковому страхуванню та механізм, за яким забезпечується його реалізація. Стаття 6 Закону України "Про страхування" передбачає двадцять шість видів обов'язкового страхування.

Обов'язкова форма страхування базується на кількох принципах. Воно регулюється законодавчими актами, згідно з якими страховик зобов'язаний прийняти до страхування певні об'єкти, а страхувальники вносити визначені страхові платежі.

Для обов'язкової форми страхування властиве суцільне охоплення об'єктів, які законодавством. України віднесено до неї. Щоб реалізувати цей принцип, страхові організації щорічно здійснюють по всій країні реєстрацію наявних об'єктів, перевіряють правильність нарахування страхових платежів та вчасність виплати їх. Принципом обов'язкової форми страхування є поширюваність її на об'єкти, вказані в законі, без будь-яких дій страхувальника. В його обов'язки не входить повідомляти страховому органу про появу в господарстві нового об'єкта. Під час чергової реєстрації цей об'єкт буде враховано, а страхувальника ознайомлено з величиною страхових внесків і строками сплати їх.

Добровільне страхування, на відміну від обов'язкового, спирається на волевиявлення страхувальника. Форма добровільного страхування реалізується за певними принципами: застосовуються як законодавчі норми, так і добровільні засади, в законодавчому порядку встановлюються об'єкти страхування, що підлягають добровільній формі, та його найбільш загальні умови.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы