Современных методов автоматизации процессов обработки информации

ЗМІСТ

ВСТУП   

Розділ 1. Теоретичні основи традиційних методів автоматизації процесів обробки інформації   

1. 1. Статистичні методи автоматизації процесів обробки інформації   

1. 2. Позиційні методи автоматизації процесів обробки інформації   

1. 3. Індикативні методи автоматизації процесів обробки інформації   

Розділ 2. Теоретичні основи сучасних методів автоматизації процесів обробки інформації   

2. 1. Симетричне реферування як метод автоматизації процесів обробки інформації   

2. 2. Контент-аналіз як метод автоматизації процесів обробки інформації   

ВИСНОВКИ   

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ   

 

ВСТУП

Актуальність теми курсової роботи. Протягом останніх трьох століть у світі склалася усталена система наукової комунікації, що базується, головним чином, на використанні наукової літератури. У науці комунікації відіграють особливу роль, бо вони є не тільки необхідною умовою індивідуальної наукової діяльності, а й її системоутворювальним механізмом. Через них праці окремих учених поєднуються в наукові області, напрями та дисципліни, а розрізнені елементи наукового знання будують цілісну систему. Від ефективності та швидкодії наукових комунікацій істотно залежить уся професійна діяльність наукового співтовариства.

Інформаційна діяльність є невід'ємною частиною всіх сфер суспільного життя. Вона має певні цілі та завдання, для реалізації яких існують конкретні засоби, що сприяють отриманню необхідних результатів. У нашій державі існують спеціальні інформаційні установи, що складають систему інформаційного забезпечення користувачів документальною інформацією універсального, галузевого, проблемно-тематичного змісту.

Створення інформаційної продукції у сфері науково-інформаційної діяльності потребує лише обробки первинної інформації з вихідних документів до рівня вторинно-документальної інформації.

Задача автоматизованої обробки інформації не утрачає своєї актуальності, хоча перші роботи в цьому напрямку з'явилися більше 50-ти років назад.

В роботі в короткій формі представлений сучасний стан в області інформаційної обробки інформації і сформульовані деякі теоретичні і методичні підходи до рішення проблем комп'ютерної обробки інформації. Однак рамки задачі автоматизованої обробки документного потоку повинні розглядатися значно ширше. Мова йде про створення системи суцільного спостереження за документным потоком з метою максимального розкриття і використання його ресурсів для вирішення задач розвитку науки, техніки, культури.

Не секрет, що в системі інформаційних комунікацій спостерігається постійне недовикористання накопичених суспільством знань із усіма негативними наслідками. Причина цього насамперед у недосконалості засобів пошуку інформації (незважаючи на широке впровадження в цю сферу засобів комп'ютерної техніки) і методів аналітико-синтетичної обробки первинного інформаційного документального потоку. Фахівцю в дійсності потрібні не документи, а інформація – факти, концепції й ін. Однак інформації дуже багато взагалі, але вкрай мало зокрема.

Таке положення обумовлене діалектичним протиріччям між надмірністю конкретного документа за рахунок його багатоаспектності і недостатністю документного потоку в цілому за рахунок явища розсіювання. Роботи в області інформаційної обробки інформації і покликані, у певних рамках, зняти це протиріччя. Їхня кінцева мета – максимальне використання когнітивних (пізнавальних) можливостей первинного документа за рахунок машинного «розбивки» його на самостійні мінімальні релевантні фрагменти, що потім утилізуються до гіпотетичної, поки ще, бази знань, звертання до якої дозволило б у значній мірі знизити необхідність використання первинного потоку.

Зі становленням і розвитком інформатики започатковано якісно новий етап у розвитку автоматизованої обробки інформації, на порядок денний поставлено питання алгоритмізації й автоматизації цього процесу. Проблеми автоматизованої оброки інформації, що набувають міждисциплінарного характеру, вивчають бібліографи, лінгвісти, філософи, фахівці в галузі інформатики, обчислювальної техніки й кібернетики.

Розробленість теми курсової роботи

Проблемам алгоритмізації й автоматизації процесів реферування присвячено численні праці дослідників з країн Заходу — Г. Луна, Л. Освальда, Г. Едмундсона, Р. Вілліса, Л. Ерла, огляд яких представлено у роботах В. П. Леонова, Танатар Н. , російських учених А. Н. Пащенко та А. Л. Шуміліної, В. Є. Берзона, Д. Й. Блюменау, І. С. Добронравова, Д. Г. Лахуті, С. А. Карасьова, Є. Б. Федорова.

Мета курсової роботи – визначити основні методи автоматизації процесів обробки інформації.

Об’єкт курсової роботи – процес автоматизованої обробки інформації.

Предмет – методи автоматизованої обробки інформації.

Завдання курсової роботи:

  • визначити теоретичні підходи до поняття автоматизованої обробки інформації;
  • охарактеризувати підходи до здійснення автоматизованої обробки інформації;
  • визначити та описати основні методи автоматизованої обробки інформації.

Методологічна база дослідження. Методологічними засадами дослідження є загальнонаукові методи аналізу та синтезу, абстрагування та узагальнення.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається з двох розділів по три і два підрозділи віповідно. В першому розділі розкривається поняття автоматизованої обробки інформації та основні підходи та методи, що були запропоновані науковцями до автоматизації процесів обробки інформації.

В другому розділі роботи розглянуто теоретичні основи сучасних методів автоматизації процесів обробки інформації.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы