Учет нормативных актов

ПЛАН

Вступ

Розділ 1. Поняття нормативно-правового акту.

1. 1. Поняття обліку нормативно-правових актів.

1. 2. Кодифікація і все про неї.

1. 3. Інкорпорація і все про неї.

1. 4. Консолідація і все про неї.

1. 5. Правотворча техніка і все про неї.

Розділ 2. Принципи організації обліку.

2. 1. Засоби нагромадження та обробки інформації.

2. 2. Види обліків.

2. 3. Державний реєстр.

Висновки

Література

 

Вступ

Тема моєї курсової роботи «Облік нормативних актів», досвід законодавчої і правозастосовної діяльності в Україні і зарубіжних країнах свідчить, що якість обліку нормативних актів у державних органах і установах, ступінь його налагодженості, ефективність збирання і зберігання даних про чинні нормативні акти, про внесення до них змін і доповнень, багато в чому визначають юридичну культуру правотворчості, ефективності правозастосовної діяльності та правового виховання.

Чітко налагоджений облік законодавства необхідний перш за все для кваліфікованого застосування правових норм у повсякденній практичній діяльності виконавчих органів, адміністрацій підприємств, установ, у роботі фірм, об’єднань тощо.

Особливу роль відіграє чітке і повне врахування законодавства у діяльності судових і прокурорських органів, у роботі адвокатури. Крім того, такий облік необхідний для кваліфікованої підготовки проектів законодавчих та інших правових актів, для складання різного роду збірників законодавства і зведених кодифікованих актів, переліків актів, що підлягають зміні чи визначаються такими, що втратили силу, для здійснення довідково-інформаційної роботи, підготовки висновків щодо проектів нормативних актів не можлива ефективна правова просвіта, діяльність навчальних і наукових юридичних установ.

У діяльності того чи іншого органу, можуть поєднуватись різні форми обліку законодавства, що взаємно доповнюють одна одну. Можливе, наприклад, ведення журнального обліку за хронічним принципом разом із створенням предметно-галузевої картотеки або картковий облік і одночасне ведення контрольних текстів актів чинного законодавства

Таке поєднання різних форм обліку сприяє підвищенню ефективності довідково-інформаційної служби у галузі законодавства.

Актуальність теми цієї курсової роботи пов’язана з тим, що в створені нової держави їй необхідна велика кількість документів, актів, ініціатив, і дані документи якимось чином потрібно сортувати, для цього і існує облік нормативних актів.

Теоретичні основи дослідження проблеми реалізації права були закладені у працях правників К. Г. Волинка, О. Ф. Скакун, В. А. Смолій, Л. А. Авраменко, С. П. Погребняк та ін.

Мета дослідження: Розкрити зміст поняття НПА, обліку НПА, засобів систематизації нормативних актів, та їх ознаки, види обліків, та іншу інформацію, яка допоможе в розкритті даної теми.

Об’єкт дослідження: облік нормативних актів, та всі аспекти даної справи.

Предмет дослідження: НПА, поняття обліку нормативно-правових актів, засоби систематизації нормативних актів, принципи організації обліку, засоби нагромадження та обробки інформації, види обліків, державний реєстр.

Методологічними основами дослідження є застосовані в ній сучасні методи пізнання. В роботі використовуються як загальнонаукові, так і спеціальні юридичні методи наукового пізнання. До загальних методів належать діалектичний метод, метод системного аналізу, формально-логічний, емпіричний, функціональний та комплексний методи, а до спеціальних методів дослідження – метод тлумачення правових норм.

Нормативна та емпірична база дослідження. Нормативною базою написання курсової роботи стала Конституція України та нормативно-правові акти різних галузей законодавства України.

Структура і обсяг роботи. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, у кожному з яких є підрозділи, висновків та списку використаних джерел.  

 

Розділ 1. Поняття нормативно-правового акту.

Нормативно-правовий акт – офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Іншими словами, нормативно-правовий акт – це документ, прийнятий у визначеному порядку компетентним державним органом, у якому містяться норми права.

В Україні відсутній закон про нормативно-правові акти, а питання щодо єдиного законотворчого і нормотворчого процесу розпорошені по різних законодавчих і підзаконних актах міністерств і відомств.

Ознаки нормативно-правового акту:

  1. Завжди містять хоча б одну норму права;
  2. Приймаються лише правотворчими суб’єктами – у межах їх компетенції
  3. Суб’єктами прийняття нормативних актів є народ, органи державної влади, територіальні громади, органи місцевого самоврядування, органи автономних утворень можуть бути – громадські організації, підприємства і інші інституції, передбачені законодавством;
  4. Створюються з дотриманням певної законодавчо-визначеної особливої правотворчої процедури, стадіями якої є розроблення, розгляд та обговорення проектів, ухвалення нормативних актів, їх офіційне опублікування і введення в дію;
  5. Ухвалюються суб’єктами правотворчості у формах, визначених законодавством для відповідного акту.

Класифікація:

Нормативно-правові акти поділяють на закони та підзаконні нормативно-правові акти.

Закони – це нормативно-правові акти, що видаються законодавчими органами, мають вищу юридичну силу та регулюють найважливіші суспільні відносини.

Закони зазвичай поділяються на конституційні та звичайні.

Усі закони мають вищу юридичну силу, яка полягає у тому, що:

  1. Ніхто, крім органів законодавчої влади не може приймати закони, змінювати чи скасовувати їх, лише КСУ може визнати закон України чи його окреме положення, усі інші НПА повинні видаватися відповідно до законів, у разі колізій між нормами закону і підзаконного НПА діють норми закону.
1 2 3 4 5