Уголовно-процессуальное право Украины

ЗМІСТ

Вступ

Розділ І Історико – культурне становище чеського мистецтва періоду ренесанс

1. 1 Історичне становище чеських земель

1. 2Аспекти мистецько – культурного життя Чехії

Розділ ІІ. Особливості чеської ренесансної архітектури в загальноєвропейському контексті

2. 1. Ренесансне містобудування Чехії

2. 2. Житлова архітектура періоду ренесанс в Чехії

2. 3. Палаци та замки

2. 4. Культова архітектура

Розділ ІІІ Своєрідність образотворчого, декоративно – прикладного мистецтва та літературної спадщини Чехії періоду ренесанс

Висновки

Список використаної літератури

Додаток А.

Ілюстрації


ВСТУП

Ренесанс в Чехії склався і став розповсюджуватись в особливих умовах. Культура ренесансу в Італії склалась в процесі розвитку міст з зародженими в них новими формами виробничих відносин і новими поглядами людей на життя . Вона була утвердженням реальної дійсності і людської особистості , правда в рамках феодального суспільства , але направленою проти умовностей середньовічного мислення і церковного догматизму.

В Чехії ж ця боротьба, що народжувала нові суспільні відносини проти старого вилилась в релігійний гуситський рух, в якому чеський народ виразив свій революційний протест одночасно проти соціального і національного гніту.

Ренесанс , як він сформувався в італійському мистецтві , сюди прийшов з „ запізненням „ , в інші умови і як уже складена система міг слугувати по різному і різним прошаркам суспільства.

Так , наприклад, характерно , що зародження ренесансу в чеській архітектурі склалось не в житлових будинках міщан і не в ратушах , а в звеселяючому дворі короля, причому короля чужоземця, що протиставляло традиційній культурі Чехії іншому , незвичну культуру.

Предметами дослідження дипломної роботи є особливості чеського ренесансу.

Об”єктом дослідження є числені пам”ятки визначеного періоду , які сформували мистецько – культурну спадщину Чехії.

         З огляду на те , що зріз інтерес до вивчення мистецьких здобутків Чехії. Тому спираючись на деякі матеріали визначилась

Мета дипломної роботи – виявити і прослідкувати передумови, напрямки і закономірності розвитку чеського ренесансного мистецтва.

         Для досягнення поставленої мети виконуються наступні завдання :

  • прослідкувати історико – культурні умови розвитку чеського ренесансу ;
  • визначити особливості чеської ренесансної архітектури;
  • дослідити особливості житлової та культової архітектури;
  • проаналізувати розвиток палаців та замків в період ренесансу в Чехії;
  • виявити основні риси образотворчого мистецтва;
  • визначити специфіку декоративно – прикладного мистецтва.

Хронологічні межі дослідження ХІV-XVI століття.

Теоретико – методологічні основи. При написанні роботи та здійсненні досліджень були використанні підходи щодо розкриття даної теми : цивілізаційний , історико – культурний ,мистецтвознавчий; а також методи: порівняльний та стилістичний аналіз , структурний та системний підхід до вивчення об”єкту дослідження.

Новизна дослідження полягає у тому , що у цій роботі була здійснена спроба узагальнити історію розвитку мистецтва Чехії періоду ренесанс.

На основі фактичного матеріалу виокремлено та акцентовано увагу на орієнтальні та акцидентальні художньо – мистецькі впливи.

Структура дипломної роботи підпорядковано розкриттю мети і реалізації завдань досліджень.

Дипломна робота складається з титульної сторінки, змісту, вступу, трьох розділів , списку використаної літератури. Додатків. У вступі обґрунтовується актуальність роботи , подається стан вивченості досліджуваної проблеми, визначається об”єкти і предмет дослідження ,хронологічні межі, мета та завдання дослідження ,окреслюються теоретико- методологічна основа, розкривається наукова новизна дослідження. В розділах розкривається історико – культурне становище країн, мистецька спадщина на визначні пам”ятки даної доби. Робота має додатки в яких містяться репродукції ,що ілюструють поданий матеріал.

 

РОЗДІЛ (1) Історико – культурне становище чеського мистецтва періоду ренесанс

  • Історичне становище чеський земель.

В епоху відродження в Європі відбувалися бурхливі зміни в економічній, суспільній і релігійній сферах життя, що не могло не спричинити за собою змін в мистецтві

Повсякчас змін людина намагається наново переосмислити навколишній світ, йде болісний процес «переоцінки всіх цінностей», користуючись крилатим виразом Ф. Ніцше.

Ці шукання перш за все і виразно всього виявляються в творчості людей мистецтва, які, як якнайтонші камертони, входять в резонанс з хитким навколишнім світом і вплітають симфонію відчуттів в свої твори.

Так, в середні століття осереддям подібних змін сталі Італія, Німеччина, Чехія і Франція. Потрібно розібратися, що ж насправді відбувалося в цих країнах за того віддаленого від нас часу, якими думками були зайняті голови мислителів давно минулих днів, спробуємо через твори мистецтв вникнути в суть явищ часу, що відбувалися, званому «Ренесанс».

На початку XVст. в результаті загострення соціальних протиріч в чеських землях розвинувся широкий народний антифеодальний рух гуситів. Як і багато рухів доби середньовіччя і раннього капіталізму гуситство являлось революційним виступом чеського народу за самостійний національний розвиток, проти засилля іноземців , проти дурману католицизму , за ліквідацію феодальних відносин. З середини XVI ст. . частина Словаків разом з Чехією опиняється під господарюванням Габсбургів.

Найвищим і найбільш послідовним вираженням демократичної і плебейської направленості гуситської революції був рух таборитів , що зуміли створити ту могутню народну воєнну силу, яка під керівництвом Яна Жижки протягом чверті століття розгромлювала об”єднані сили центральноєвропейської феодально – католицької реакції.

Все ж внаслідок зради бюргерських і дворянських течій в гуситському русі, головним чином представлених так званими чашниками, таборити кінці кінців понесли повну поразку до 1430- років. Даний час чеське дворянство і зажиткове бюргерство імператора із панством зберігали економічні позиції , державну і культурну самостійність Чехії. В цих умовах , особливо в період правління ставленика часників короля Іржі з Подебрад (1458-1471),продовжував здійснюватись процес переходу від прогресивних тенденцій пізньої готики до мистецтва раннього Відродження [19. ,ст. . 288].

В цих і без того напружених умовах настали події , що загрожували існуванню ряду держав південно – східної і центральної Європи , на початку XVI ст. . відкривається розгорнутий наступ Турецької імперії на Захід. Після загарбання Болгарії , Сербії і інших балканських країн настала черга Венгрії.

Турецький напад загрожував сусіднім з Венгрією країнами – Чехії і Австрії , а також німецьким князівствам. Використавши внутрішні спори між феодалами Чехії, а також загрозу турецького нападу, австрійський ери ерцгерцог Фердінанд Габсбурзький в 1526 році добився від сейму свого вибрання королем Чехії. Рівносторонній католик , Фердинанд І в 1548 році почав переслідування ”Общини чеських братів”.

В 1557 році празький сейм визнав спадковість чеської корони за династією Габсбургів.

Так попоралось захоплення Чехії Габсбургами . Яке продовжувалось близько чотирьохсот років. Форма правління Габсбургів була різноманітна – політика дрібних компромісів спочатку , відкрито жорстокий реакційний режим, заігрування з ідеями просвітництва – але ціль лишалась одна : повне викорінення чеської національної культури і повне онімечення країни. До 1620 року ще зберігалась мова в суді адміністрації , частково в церкві – заборона чеської мови в країні було ще попереду. Але вже в XV ст. . почався перший наступ на основи чеської культури . Воно виражалось в прагненні удосконалення чеських національних кадрів в різних областях мистецтва [24, ст. . 146].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные