Юридическое лицо как субъект гражданских правоотношений

Зміст

Вступ   

Розділ 1. Поняття та ознаки юридичної особи   

1. 1. Поняття юридичних особи та її ознаки   

1. 2. Класифікація юридичних осіб у цивільному праві   

Розділ 2. Види юридичних осіб  

2. 1. Особливості акціонерного товариства   

2. 2. Управління товариства з обмеженою відповідальністю   

2. 3. Характеристика товариства з додатковою відповідальністю   

2. 4. Суть повного товариства   

2. 5. Командитне товариство та його характеристика   

Розділ 3. Правосуб'єктність юридичної особи   

3. 1. Цивільна правоздатність  

3. 2. Характеристика цивільної дієздатності юридичної особи   

Висновок   

Список використаної літератури   

 

Вступ

На сьогодні сучасну ринкову економіку не можливо уявити без поняття юридичної особи і досить широких організаційно-правових форм суб’єктів цивільного права. Поява цих правових інститутів багато в чому обумовлена зокрема розвитком економічних, ринкових відносин. На визначеному етапі суспільного розвитку правове регулювання відносин за участю лише фізичних осіб як суб’єктів цивільного обігу виявляється недостатнім для суспільства і економіки.

Поняття юридичної особи в цивільному праві обумовлений становленням товарно-грошових відносин у ринковій економіці, суспільним розподілом праці. Наділення підприємств і об’єднань майном, надання їм господарської самостійності, здійснення правових актів по реалізації продукції, розпорядження грошовими коштами, тобто виступу в обороті як суб’єкта цивільних прав та обов’язків. Як юридична особа, яка в свою чергу здобула статус суб’єкта права.

Законодавство України регулює правову базу в плані питання юридичних осіб. Саме в Конституції України [1] визнано що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Найбільш ширше це питання регулює цивільне законодавство. Держава є суб'єктом будь-яких суспільних відносин, в тому числі й цивільних. В умовах розвинутої економіки серед всіх суб'єктів економічних (майнових) відносин головне місце, безперечно, належить юридичним особам.

Актуальність теми. Суб'єктами цивільних правовідносин і відповідно носіями майнових та особистих немайнових прав та обов'язків можуть бути не лише фізичні особи, а й різні колективні утворення: підприємства та організації, господарські товариства, виробничі та споживчі кооперативи та інші. Слід зазначити, що юридична особа є самостійним суб'єктом правовідносин і може бути носієм лише таких прав та обов'язків, які не пов'язані з природними властивостями людей. Питання розвитку підприємств, установ, організацій є досить таки вагомим, так як сучасний світ не можливо уявити без цього як з точки зору потреби споживача, так і відносин на міжнародному рівні між різними підприємствами різних країн і тому ця тема є досить таки вагомою.

Об’єктом дослідження є саме ті суспільні відносини які виникають в сфері юридичних осіб їх регулювання передбачені Цивільним кодексом України [2] та іншими законодавчими актами України.

Щодо предмету дослідження в даній курсовій то це відповідно суспільні відносини які виникають в юридичних осіб, порядок їх створення та припинення діяльності тощо.

Метою даної курсової роботи є визначення та розкриття поняття юридичної особи на сучасному етапі розвитку, розкриття суті реєстрації юридичної особи, порядок створення та припинення діяльності підприємств, установ, організації а також їх правоздатність у межах визначених повноважень.

 Для поставленої мети можна визначити такі завдання досліджень як:

1. Довести доцільність існування інституту юридичних осіб в цивільному праві.

2. Визначити види юридичних осіб та доцільність їх існування.

3

Вивчення судової практики з питань відносин юридичних осіб.

Наукова новизна полягає у тому, що вчені, такі які займались питанням дослідження можна назвати такі як Г. Фединяк, Є. О. Харитонов, О. В. Старцев тощо. Автори насамперед мали на меті розглянути цивільне право розглянути цивільне законодавство України, судову практику, окремі питання, які є проблемою для розвитку відносин насамперед як в усіх суспільних відносинах що виникають так і конкретно в правовідносинах юридичних осіб.

У даній курсовій роботі були використані загальнонаукові методи пізнання, які безпосередньо будуться на випадках відомі усім нам.

Логіка дослідження зумовила структуру курсової роботи: вступ, 3 розділи, висновки, список використаних джерел із 15 найменувань, 5 додатків.

 

Розділ 1. Поняття та ознаки юридичної особи

1. 1. Поняття юридичних особи та її ознаки

Суб'єктами цивільних правовідносин поряд з громадянами є також юридичні особи. Хоча юридичні особи, це не є громадяни, але в їх створенні та функціонуванні беруть участь самі ж фізичні особи. Об'єднання фізичних осіб завжди передбачає досягнення насамперед якоїсь спільної мети. Кожна фізична особа, вступаючи до об'єднання, передає йому частину своїх прав та обов'язків, в результаті чого сторона, яке бере на себе ці права і обов'язки, втілює своїх засновників. Але однієї волі громадян для створення юридичної особи не досить. Потрібно, щоб організація була належним чином зареєстрована державними органами. Тому цим і підтверджується зацікавленість держави у створенні юридичних осіб.

Питання з приводу юридичної особи регулюється найперше Цивільним кодексом України [2]. У ЦКУ [2] передбачено,що юридичною особою є організація,створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Це ж поняття регулюється і в Господарському кодексі України [3] який також регулює питання й визначення юридичної особи як такої.

Не будь-яка організація людей є юридичною особою. Юридичною особою визнається виключно повноцінний суб'єкт правовідносин, що означає, що з особою можна укладати так само договори та інші правочини, майже як і з фізичною особою. Юридична особа — це категорія цивільного права, проте юридичні особи беруть участь і у відносинах з нерівноправним становищем учасників, що ґрунтується на нормах адміністративного праваконституційного права,господарського та кримінального права [4].

Категорія юридичної особи доволі чітко визначає межі прав і відповідальності будь-якої організації, забезпечує іншим організаціям при встановленні з нею господарських контрактів упевненість в тому, що вона має необхідний для цього мінімум правосуб’єктності.

1 2 3 4 5 6 7 8