Защитник как участник уголовного процесса

 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Захисник як учасник кримінального процесу, його права та обов'язки
2. Правове становище захисника
3. Залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням
4. Відмова від захисника або його заміна
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 


ВСТУП

24 листопада 2011 року Європейський суд з прав людини оприлюднив рішення у справі "Загородній проти України", яким встановлено, що недопуск в кримінальному процесі як захисника підсудного "фахівця в галузі права", який не має адвокатського свідоцтва, є порушенням права на справедливий суд, передбаченого пунктами 1 і 3 статті 6 Конвенції ро захист прав людини і основоположних свобод. При цьому, суд наголосив, що така ситуація є несумісною із принципом правової певності, що, в свою чергу, є складовою принципу верховенства права.

Суд неодноразово зазначав, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване статею 6 § 1 Конвенції, повинно тлумачитися в світлі Преамбули Конвенції, яка проголошує верховенство права, при цьому одним з основних аспектів верховенства права є принцип юридичної певності.

Прийняття нового КПК України від 20 листопада 2012 р., Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 15 серпня 2012 створили нові організаційно-процесуальні передумови для перегляду усталених уявлень про процесуальне становище захисника в кримінальному судочинстві.

Об'єктом дослідження є кримінально-процесуальний статус захисника.

Предметом дослідження виступають норми кримінально процесуального права, законодавства, що регламентує діяльність захисника, а також науково-практичні і теоретичні розробки участі захисника в судових стадіях кримінального процесу і зв'язані з цим питання забезпечення прав особистості в кримінальному судочинстві.

Мета дослідження полягає в теоретичному аналізі проблем, зв'язаних з участю захисника в кримінальному провадженні.

Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні задачі:

- розглянути загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні.

- проаналізувати участь захисника у кримінальному провадженні

- визначити порядок залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням.

- розкрити порядок залучення захисника для проведення окремої слідчої дії.

- розглянути відмову від захисника або його заміну.

1 2 3 4 5 6 7