Засекречивания информации

На підставі віднесення інформації до держав­ної таємниці ухвалюється рішення про засекречування матеріальних носіїв інформації.  Його здійснюють наданням відповідному докумен­ту, виробу чи іншому матеріальному носію інформації грифу секретності - реквізиту, що засвідчує ступінь секретності певної інформації.

Рішення про надання матеріальним носіям інформації грифу секретності проймають посадові особи, визначені керівником органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, що провадить діяльність, пов'язану з держав­ною таємницею.

Гриф секретності та інші відповідні реквізити наноситься або безпосередньо на матеріальний носій інформації, або за неможливості зазначається у супровідних документах. Реквізити кожного матеріального носія секретної інформації повинні містити:

- гриф секретності, який відповідає ступеню секретності інформації («особливої важливості», «цілком таємно», «таємно»);

- дату і строк засекречування матеріального носія секретної інформації, підпис, його розшифрування та посаду особи, яка надала зазначений гриф.

 

 3. ЗВДТ. Класифікація видів секретної інформації

Звід відомостей, що становлять державну таємницю, - акт, в якому зведено переліки відомостей, що згідно з рішеннями державних експертів з питань таємниць становлять державну таємницю у визначених цим Законом сферах.

Звід відомостей, що становлять державну таємницю, (ЗВДТ) фор­мує і публікує в офіційних виданнях Служба безпеки України на під­ставі рішень державних експертів з питань таємниць. ЗВДТ, що ста­новлять держави) таємницю - єдина форма реєстрації цих відомос­тей в Україні. З моменту опублікування ЗВДТ держава забезпечує захист і правову охорону відомостей, які зареєстровані в ньому. Реє­страція відомостей у ЗВДТ є підставою для надання документу, виро­бу чи іншому матеріальному носієві інформації, грифу секретності, який відповідає ступеню секретності, установленому для них у ЗВДТ

Зміни до ЗВДТ, що становлять державну таємницю, публікують­ся не пізніше трьох місяців від дня одержання відповідного рішення чи висновку.

Сам ЗВДТ є систематизованим переліком відомостей, що станов­лять державну таємницю. Цей перелік складається зі статей, пунк­тів та підпунктів. Відомості систематизуються в чотири великі групи (статті) відповідно до сфери державної діяльності:

- сфера оборони;

- сфера економіки;

- сфера зовнішніх відносин;

- сфера державної безпеки і охорони правопорядку.

Так, у військовій сфері можна виді­лити інформацію, що стосуються безпосередньо Збройних сил Укра­їни, до якої, зокрема, віднесено відомості:

- про зміст оперативних планів і документів бойового управлін­ня директив, бойових наказів, донесень та зведень;

- про підготовку військ до виконання оперативних (бойових) завдань;

- про систему бойового чергування;

- про стратегічне розгортання та зміст мобілізаційних завдань, оперативно-мобілізаційних заходів;

- про зміст закритих навчальних програм у вищих військових навчальних закладах Збройних сил України.

Наступною сферою класифікації відомостей, що становлять дер­жавну таємницю, є сфера економіки. Серед інформації економічно­го характеру, що її внесено до ЗВДТ, також можна виділити кілька основних груп.

По-перше, це інформація військово-економічного характеру, за­хист якої є одним із заходів забезпечення функціонування економі­ки України в умовах воєнного стану, матеріально-технічного забез­печення Збройних сил та підприємств оборонного призначення. На­приклад. до ЗВДТ внесено відомості, які характеризують:

- виробничі потужності мобілізаційного призначення галузей на­ціональної економіки щодо виробництва оборонної продукції;

- заходи для забезпечення сталості функціонування галузей еко­номіки України в умовах воєнного стану;

Нарешті, останню групу становлять відомості, захист яких здійсню­ється в інтересах забезпечення нормального функціонування кредитно-фінансової системи України. До цієї групи належать такі відомості;

- про номенклатуру та обсяги матеріальних цінностей держав­ного резерву;

- про кількість надходження до Державного фонду дорогоцін­них металів і дорогоцінного каміння України, про відпуск їх на потреби народного господарства за період від одного року і більше, про планові обсяги реалізації золота за вільноконвертовану валюту або кількість золота, яке видано на закупівлю за кордоном товарів, за період від одного року і більше;

- про розроблені монетним двором Національного банку Укра­їни банкноти і монети України нових зразків;

- про засоби захисту від підробки банкнот, бланків державних цінних паперів і документів суворого облік) України (крім ві­домостей про загальновідомі засоби захисту);

- про технології виготовлення та застосування спеціальних скла­дових захисних голографічних елементів, які створюються на замовлення органів державної влади, у тому числі для захис­ту від підробки банкнот, цінних паперів, документів суворо­го обліку.

1 2 3

Похожие работы