Адаптивне управління організацією

Зміст

Вступ  2

1. Поняття «Адаптивність системи управління» 4

2. Загальна характеристика організаційних структур   6

Висновок     9

Список літератури         10

Вступ

В умовах динамічності сучасного виробництва і суспільства, управління повинне знаходитися в стані безперервного розвитку, який сьогодні неможливо забезпечити без дослідження тенденцій і можливостей, без вибору альтернатив і напрямів розвитку.

Адаптивна структура управління підприємствам повинна відповідати сучасним ринковим умовам:

• володіти високою гнучкістю виробництва, що дозволяє швидко міняти асортимент виробів (послуг). Це обумовлено тим, що життєвий цикл продукції (послуг) став коротший, а різноманітність виробів і об'єм випуску разових партій — більше;

• бути адекватній складній технології виробництва, що вимагає абсолютно нових форм контролю, організації і розподілу праці;

• враховувати серйозну конкуренцію на ринку товарів (послуг), що в корені змінила відношення до якості продукції, зажадала організувати післяпродажне обслуговування і додаткові фірмові послуги;

• враховувати вимоги до рівня якості обслуговування споживачів і часу виконання договорів, які стали дуже високими для традиційних виробничих систем і механізмів ухвалення управлінських рішень;

• враховувати зміну структури витрат виробництва;

• брати до уваги необхідність обліку невизначеності зовнішнього середовища.

Це далеко не повний перелік проблем, з якими доводиться стикатися багатьом організаціям. Для реалізації їх існує об'єктивна необхідність в дослідженнях, аналізі існуючого положення.

Мета реферату полягає у вивченні адаптивних структур управління організацією.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:

1. розглянути суть поняття «Адаптивні структури»;

2. розглянути критерії, принципи і можливості адаптивного підприємства до змін галузевих ринків і зовнішнього середовища;

3.         проаналізувати адаптивні структури як засіб поліпшення роботи організації

При написанні реферативного дослідження була використана учбова і монографічна література.

1. Поняття «Адаптивність системи управління»

У сучасному менеджменті розглядається безліч самих різних організацій, які є «сукупністю» людей, груп, об'єднаних для досягнення якої-небудь мети, рішення якої-небудь задачі на основі принципів розподілу праці і розподілу обов'язків. Це можуть бути державні установи, суспільні об'єднання, науково-виробничі об'єднання, приватні підприємства.

Організації створюються для задоволення різноманітних потреб людей в продукції або послугах і тому мають саме різне призначення, розміри, будову і інші параметри.

Таку різноманітність має велике значення при розгляді організації як об'єкту управління. Безліч цілей і завдань, що стоять перед організаціями різного класу складності і різної галузевої приналежності приводить до того, що для управління ними потрібні спеціальні знання і мистецтво, методи і прийоми, що забезпечують ефективну спільну діяльність працівників всіх структурних підрозділів.

У економіці організація (фірма, підприємство) є господарюючим суб'єктом, що реалізовує власні інтереси за допомогою виробництва (шляхом з'єднання чинників виробництва і управління ними) і реалізації товарів (послуг) на ринку. Оскільки кожна організація має, як правило, декілька цілей, для досягнення яких потрібні досягнення проміжних цілей, то в організації можна виділити безліч систем.

Будь-яка структура характеризується, принаймні, трьома елементами:

• входом (ресурси, що поступають);

• процесом перетворення ресурсів в продукт (послугу);

• виходом (продукт).

Очевидно, що з'єднання цих елементів певними матеріально-речовими і інформаційними зв'язками, порядком їх взаємодії утворює структуру і цілісність системи.

Остання характеризується визначеними для даної системи ресурсами і продуктом, властивості

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні