Адміністративно-господарські санкції

План

1. Правові засади застосування до суб’єктів господарювання адміністративно-господарських санкцій.  

2. Види адміністративно-господарських санкцій.  

3. Гарантії прав суб’єктів господарювання в разі неправомірного застосування до них адміністративно-господарських санкцій.  

4. Строки застосування адміністративно-господарських санкцій.  

Список використаної літератури.


1. Правові засади застосування до суб’єктів господарювання адміністративно-господарських санкцій

За порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до суб’єктів господарювання можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушен­ня суб’єкта господарювання та ліквідацію його наслідків.

Види адміністративно-господарських санкцій, умови та поря­док їх застосування визначаються ст

238—250 ГКУ та іншими законодавчими актами. Адміністративно-господарські санкції встановлюються виключно законами.

2. Види адміністративно-господарських санкцій

Відповідно до ст. 239 ГКУ органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та у встановленому законом порядку можуть застосовувати до суб’єк­тів господарювання такі адміністративно-господарські санкції:

• вилучення прибутку (доходу);

• адміністративно-господарський штраф;

• стягнення зборів (обов’язкових платежів);

• зупинення операцій за рахунками суб’єктів господарювання;

• застосування антидемпінгових заходів;

• припинення експортно-імпортних операцій;

• застосування індивідуального режиму ліцензування;

• зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом гос­подарювання певних видів господарської діяльності;

• анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом госпо­дарювання окремих видів господарської діяльності;

• обмеження або зупинення діяльності суб’єкта господарюван­ня;

• скасування державної реєстрації та ліквідація суб’єкта госпо­дарювання;

• інші адміністративно-господарські санкції, встановлені ГКУ та відповідними законами України.

Розглянемо ці види господарсько-адміністративної санкції.

Безоплатне вилучення прибутку (доходу)

Прибуток (дохід), одержаний суб’єктом господарювання вна­слідок порушення встановлених законодавством правил здійс­нення господарської діяльності, а також суми прихованого (зани­женого ) прибутку (доходу) чи суми податку, не сплаченого за прихований об’єкт оподаткування, підлягають вилученню в до­хід відповідного бюджету у встановленому законом порядку. Крім того, у випадках і порядку, передбачених законом, із суб’єкта господарювання стягується штраф, але не більше двократного розміру вилученої суми, а в разі повторного порушення протягом року після застосування цієї санкції — трикратного розміру ви­лученої суми.

Штраф як адміністративно-господарська санкція

Адміністративно-господарський штраф — це грошова сума, що сплачується суб’єктом господарювання до відповідного бю­джету в разі порушення ним встановлених правил здійснення господарської діяльності.

Перелік порушень, за які із суб’єкта господарювання стягу­ється штраф, розмір і порядок його стягнення визначаються за­конами, що регулюють податкові та інші відносини, в яких до­пущено правопорушення.

Адміністративно-господарський штраф може застосовуватися у визначених законом випадках одночасно з іншими адміністра­тивно-господарськими санкціями, передбаченими ст. 239 ГКУ.

Стягнення зборів (обов’язкових платежів)

У разі порушення суб’єктом господарювання встановлених правил обліку або звітності щодо сплати зборів (обов’язкових платежів) або їх несплати чи неповної сплати сума,

1 2 3