Адміністративно-правове регулювання у сфері культури

Адміністративно-правове регулювання у сфері культури 

Відповідно до ст. 54 Конституції України, громадянам України гарантується свобода літературної і художньої творчості. Культурна спадщина охороняється законом. Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами. 14 лютого 1992 року було прийнято Основи законодавства України про культуру, які набули чинності 27 березня 1992 року (із змінами і доповненнями), 24 грудня 1993 року затверджено Закон України "Про фізичну культуру і спорт", 15 вересня 1995 року - Закон України "Про туризм", а 5 жовтня 2000 року - Закон України "Про курорти". Крім того, Президент України затвердив своїми Указами відповідні положення про органи виконавчої влади, які здійснюють управління у сфері культури і мистецтв: 31 серпня 2000 року - Положення про Міністерство культури і мистецтв України, 26 лютого 2002 року - Положення про Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту, 11 квітня 2002 року - Положення про Державну туристичну адміністрацію.

Пріоритети у розвитку культури. Пріоритетні напрями розвитку культури визначаються цільовими державними програмами, які затверджуються Верховною Радою України. Держава у пріоритетному порядку створює умови для розвитку культури української нації та культур національних меншин, збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища, естетичного виховання дітей та юнацтва, проведення фундаментальних досліджень в галузі теорії та історії культури України, розширення культурної інфраструктури села.

Основні принципи культурної політики. Основними принципами культурної політики в Україні є:

- визнання культури як одного із головних чинників самобутності української нації та національних меншин, які проживають на території України;

- утвердження гуманістичних ідей, високих моральних засад у суспільному житті, орієнтація як на національні, так і на загальнолюдські цінності, визнання їх пріоритетності над політичними і класовими інтересами;

- збереження і примноження культурних надбань;

- розвиток культурних зв'язків з українцями, що

проживають за кордоном, як основи збереження цілісності

української культури;

- гарантування свободи творчої діяльності, невтручання у творчий процес з боку держави, політичних партій та інших громадських об'єднань;

- рівність прав і можливостей громадян незалежно від соціального стану та національної приналежності у створенні, використанні та поширенні культурних цінностей;

- доступність культурних цінностей, усіх видів

культурних послуг та культурної діяльності для кожного

громадянина;

- забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян;

- заохочення благодійної діяльності у сфері культури підприємств, організацій, громадських об'єднань, релігійних організацій, окремих громадян;

- всебічне міжнародне культурне співробітництво;

- визнання пріоритету міжнародно-правових актів у сфері культури;

- поєднання державних і громадських засад у

забезпеченні розвитку культури.

Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері культури.

Кабінет Міністрів України має повноваження, визначені Основами законодавства України про культуру та іншими законодавчими актами, зокрема він:

- забезпечує реалізацію політики держави у сфері культури;

- здійснює за участю громадських об'єднань розробку державних програм розвитку культури та їх фінансування;

- створює умови для відродження і розвитку культури української нації, культур національних меншин, які проживають на території України;

- встановлює державні замовлення на випуск літератури, творів мистецтв;

- сприяє розвитку нетрадиційних форм мистецтва;

- здійснює заходи щодо повернення у власність народу України культурних та історичних цінностей, що знаходяться за її межами;

- вирішує у встановленому законодавством порядку

питання про надання закладам культури, що відіграють

визначну роль у духовному житті народу, статусу

національних;

- розробляє і забезпечує впровадження науково

обґрунтованих суспільно необхідних нормативів культурного

обслуговування населення різних регіонів України,

матеріальних

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні