Акцизний збір

План

Вступ

1. Перелік підакцизних товарів

2. Порядок включення акцизного збору у ціну товарів

3. Строки сплати акцизного збору та подання декларацій

Список використаних джерел


Вступ

Акцизний збір є одним з непрямих податків, оскільки він включається в ціни товарів і сплачується в кінцевому підсумку покупцем, а не виробником товарів. Його відносять до категорії специфічних акцизів, тобто стягнення податку провадиться за Диференційованими по окремих групах товарів ставками.

Акцизний збір був введений в Україні у 1992 році. Його ціль — збільшити доходи бюджету за рахунок оподаткування високо­рентабельних товарів непершої необхідності, які споживаються здебільшого населенням з рівнем доходів вище середнього.

На відміну від податку па додану вартість акцизним збором оподатковуються виключно товари і не оподатковуються ро­боти та послуги. Об'єктом оподаткування акцизним збором є повна вартість товарів, тоді як ПДВ нараховується тільки па її частину — додану вартість. Кожна група підакцизних товарів має визначену ставку, тоді як ПДВ стягується за універсальною ставкою. Акцизний збір менше впливає на загальний рівень цін в країні, оскільки перелік підакцизних товарів є досить незначним

З цієї ж причини і його фіскальне значення набагато нижче, ніж у ПДВ. Однак він має великий вплив на структуру споживання. Адже нерівномірне і досить значне підвищення цін при стягненні акцизного збору зменшує обсяг споживання в кількісному виразі. Цю властивість держава використовує, зокрема, для обмеження споживання алкогольних і тютюнових виробів. Акцизний збір сплачується лише один раз, тоді як ПДВ — на всіх етапах руху товарів. З точки зору соціальної справедливості акцизний збір має переваги над ПДВ, оскільки підакцизні товари споживають­ся, як правило, заможними верствами населення, що пом'якшує регресивність ПДВ, основний тягар якого розподіляється між широкими верствами населення.

Платниками акцизного збору є всі суб'єкти підприємницької діяльності, які виробляють, імпортують або продають підакцизні товари, придбані до 1 січня 1992 року, а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які ввозять (пере­силають) підакцизні товари на митну територію України.

Об'єктом оподаткування акцизним збором для вітчизня­них товарів є обороти з реалізації підакцизних товарів, а та­кож обороти з:

- реалізації товарів для промислової переробки;

- передачі товарів усередині підприємства для потреб власно­го споживання, а також своїм працівникам;

- реалізації товарів без оплати їх вартості, а також в обмін на інші товари (роботи, послуги);

- передачі безоплатно або з частковою оплатою товарів ін­шим підприємствам, організаціям та фізичним особам;

- з реалізації продукції, виготовленої на давальницьких умо­вах (із сировини замовника) та ін.

Об'єктом оподаткування імпортних товарів є їх митна вар­тість з урахуванням фактично сплачених сум мита або їх кіль­кісні показники у фізичному вимірі.

1. Перелік підакцизних товарів

Перелік підакцизних товарів, як правило, включає в себе предме­ти непершої необхідності та високорентабельні товари, споживання яких держава намагається обмежити. Так, в Україні оподатковують­ся 4 групи підакцизних товарів: алкогольні

1 2 3 4 5 6 7