Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування

План 

І. Вступна частина

ІІ. Основна частина

1. Поняття та властивості нормативно-правових актів, правотворчість органів місцевого самоврядування

2. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

3. Пропозиції щодо посилення контролю актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування

ІІІ. Підсумки доповіді

Використана література


І. Вступна частина

Відповідно до ст. 1 Конституції нашої країни Україна — це суверенна і незалежна, демократич­на, соціальна, правова держава. А однією з визначальних ознак такої держави є наявність у ній повноцінного місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування — це право населення адмі­ністративно-територіальних одиниць безпосередньо або че­рез обрані ними органи місцевого самоврядування вирішува­ти в межах Конституції і законів значну частину державних і громадських справ.

Місцеве самоврядуваннявиступає одним із найважливіших принципів органі­зації і функціонування влади в суспільстві й державі та є необхідним атрибутом будь-якого демократичного ладу. У ст

2 Європейської Хартії місцевого самоврядування про­голошується: «Принцип місцевого самоврядування повинен бути визнаний у Законодавстві країни і, по можливості, у Конституції країни». Конституція України (ст. 140) визначає місцеве само­врядування як право територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жи­телів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішу­вати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому за­коном, як безпосередньо, так і через органи місцевого са­моврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконав­чі органи.

Детальніше визначення місцевого самоврядування дає­ться в Законі «Про місцеве самоврядування в Україні»: Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване дер­жавою право та реальна здатність територіальної гро­мади - жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місце­вого самоврядування вирішувати питання місцевого зна­чення в межах, Конституції і законів України.

Конституція та Закон передбачають, що право тери­торіальної громади на місцеве самоврядування здійснюєть­ся громадою як безпосередньо через форми прямої демок­ратії (місцевий референдум, місцеві вибори, загальні збори тощо), так і через діяльність виборних та інших органів мі­сцевого самоврядування.

Важливе місце в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування є правотворча діяльність – прийняття нормативно-правових актів, які б сприяли вирішенню місцевих потреб.

ІІ. Основна частина

1. Поняття та властивості нормативно-правових актів, правотворчість органів місцевого самоврядування

Основним джерелом права у сучасній Україні є нормативно-правовий акт. Нормативно-правовий акт — це письмовий документ компетентного органу держави або самого народу, в якому закріплюються встановлені та забезпечувані державою формально обов'язкові правила фізичної поведінки суб'єктів суспільного життя. Порівняно з іншими джерелами права, нормативно-правовий акт має ряд істотних переваг. Зокрема:

- він найбільш чітко, повно і однозначно формулює права і обов'язки суб'єктів суспільного життя;

- дає можливість найшвидше і найповніше довести зміст норм права до суб'єктів суспільного життя;

- дає можливість та створює умови для адекватного

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні