Активи підприємства, їх кругооборот і оборот

Активи підприємства, їх кругооборот і оборот

Активи підприємства представляють собою майнові цінності, що належать йому на праві власності, а також орендовані, які використовуються для отримання доходу.

Активи також поділяються на матеріальні (машини, устаткування, будівлі, споруди, сировина, матеріали, паливо тощо) і нематеріальні (ліцензії, патенти, авторські права, науково-конструкторські розробки, торгові марки та інше). До них також належать набуті підприємством права користування природними ресурсами (землею, водою, корисними копалинами); права на товарні знаки, торгові марки та інші майнові права; брокерські місця, програмне забезпечення; організаційні витрати (плата за державну реєстрацію); висока кваліфікація кадрів, висока конкурентоспроможність, фінансова надійність, позитивний імідж тощо.

Будь-які інвестиції, що вкладаються у виробництво, розпочинають свій рух з грошової форми. На початку кругообороту грошовий капітал підприємства використовується для придбання виробничого капіталу. При цьому грошовий капітал перетворюється у виробничий. У процесі поєднання виробничих ресурсів утворюється товарний капітал. Після реалізації товарного капіталу підприємство одержує грошовий капітал і кругооборот капіталу починає здійснювати свій наступний цикл.

Для забезпечення безперервності господарської діяльності підприємства капітал повинен одночасно перебувати в усіх трьох формах: одна частина капіталу повинна бути у грошовій формі, друга – у виробничій формі, ще одна частина – у формі готового продукту

Кругооборот і оборот капіталу органічно пов’язані між собою, але не тотожні. Оборот поняття ширше, ніж кругооборот, оскільки окремі елементи здійснюють рух з різною швидкістю, а тому їх вартість повертається до своєї вихідної (початкової) форми в різний час: одна частина – після кожного кругообороту (наприклад, вартість спожитої сировини, матеріалів, енергії, придбаних напівфабрикатів), а інша, зокрема, вартість виробничих приміщень, споруд, машин, устаткування, приладів, – після декількох кругооборотів, які складають в сумі один оборот. Таким чином, повернення всієї авансованої вартості засобів виробництва відбувається в результаті здійснення багаточисельних (часом декількох десятків) кругооборотів, які і складають оборот капіталу.

Капітал здійснює один оборот, коли повертається підприємству у повній грошовій вартості. Оборот капіталу характеризується часом і швидкістю.

Час обороту капіталу складається з часу виробництва і часу обігу. Час виробництва включає:

  • робочий період, під час якого відбувається безпосередній вплив засобів праці на предмети праці і створюється продукт виробництва;
  • період дії сил природи на майбутній продукт;
  • технологічні перерви і простої у виробництві;
  • час перебування продукту у виробничих запасах.

Наприклад, при виробництві вина робочий період порівняно невеликий – це час насадження виноградної лози, обробки виноградних плантацій (обробка землі, внесення добрив, обрізання лози, внесення гербіцидів і пестицидів тощо), збір урожаю, видавлювання соку, його розлив у бочки, згодом, розлив молодого вина у пляшки тощо. Але тривалість дії сил природи на майбутній продукт значна (зростання лози, визрівання винограду, а потім і вина у бочках і пляшках займає багато місяців і навіть років); тривалим є і період перебування вина у товарних запасах.

Час обігу капіталу складається із таких періодів:

  • час транспортування засобів праці та сировини до місця виробництва і готового продукту на ринок збуту;
  • час перебування продукту у товарних запасах у сфері обігу (на гуртових базах, у магазинах тощо);
1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні