Активізація і розвиток аттенційних процесів дитини

План 

   Порушення уваги.

   Корекція і розвиток уваги різних вікових груп.

   Розвиток та корекція пам’яті школярів.

   Методи корекції та розвитку уваги та пам’яті.  

 

 Порушення уваги

 УВАГА - це спрямованість і зосередженість психічної діяльності на пев­них об'єктах.

 Це психічний стан, що характеризує інтенсивність пізнавальної діяльності і виражається в її зосередженості на порівняно вузькій ділянці (дії,предметі, явищі).

 Виокремлюють такіформи прояву уваги:

 — сенсорна (перцептивна);

 — інтелектуальна (розумова);

 — моторна (рухова).

 Основнимифункціямиуваги є:

 — активізація необхідних і гальмування непотрібних у даний момент пси­хічних і фізіологічних процесів;

 — цілеспрямований організований відбір інформації, що надходить (ос­новна селективна функція уваги);

 — утримання, збереження образів певного предметного змісту доти, докине буде досягнуто цілі;

 — забезпечення тривалої зосередженості, активності на одному й томусамому об"єкті;

 — регуляція і контроль протікання діяльності.

 Увага пов'язана з інтересами, нахилами, покликанням людини, від її особливостей залежать і такі якості особистості, як спостережливість, здатність відзначати в предметах і явищах малопомітні, але істотні озна­ки.

 Увага полягає в тому, що певне уявлення чи відчуття посідає головне місце у свідомості, витісняючи інші

Ця значна міра усвідомленості вражен­ня і є основним фактом чи ефектом уваги. Як наслідок виникають деякі другорядні ефекти, а саме:

 — аналітичний ефект уваги — це уявлення стає детальнішим, у ньому ми помічаємо більше подробиць;

 — фіксуючий ефект — уявлення стає стійкішим у свідомості, не так легко зникає;

 — підсилюючий ефект — враження, принаймні в більшості випадків, ро­биться сильнішим: завдяки включенню уваги слабкий звук здається дещо голоснішим.

 Усім видам уваги притаманні такі властивості.

 Стійкість-тривале спрямування уваги на певний об'єкт. Ця властивість є однією з умов завершення будь-якої справи, і навпаки: часте відволікання уваги заважає доведенню розпочатої роботи до кінця. Тому треба виділити і усвідомити чинники, які впливають на стійкість уваги. Це насамперед розу­міння людиною важливості її роботи; уміння знаходити у своїй діяльності нові боки; нові шляхи розв'язання задач; це такі якості особистості, як праць­овитість, допитливість, сформоване і розвинуте почуття обов'язку. Розсі­яність - властивість, протилежна стійкості, вона полягає в неспроможності людини тривало спрямовувати свою увагу на певний об'єкт.

 Концентрація- міра зосередженості уваги на виділеному об'єкті.

 Організовуючи будь-яку діяльність, потрібно враховувати:

 1) концентрацію уваги знижує монотонність роботи, яка протягом вели­кого проміжку часу позбавляє людину того додаткового збудження, яке ви­никає щоразу під час переходу від однієї форми діяльності до іншої і яке живить і підсилює увагу;

 2) концентрацію уваги підвищують слабкі сторонні подразники, які не зменшують, а збільшують дієвість основного подразника, і тоді увага стає особливо інтенсивною, отже займатися напруженою розумовою працею у повній тиші є недоцільним.

 Обсяг-кількість компонентів певної

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні