Активізація інвестиційної діяльності банківської системи України в контексті глобалізації

Активізація інвестиційної діяльності банківської системи України в контексті глобалізації

Розвиток процесів економічної глобалізації, посилення взаємо­дії національних економік із міжнародними фінансовими ринками супрово­джується посиленням концентрації банківських капіталів та активів. Характер­ними ознаками прояву глобалізації та міжнародної інтеграції у сфері фінансо­вих відносин є входження іноземного капіталу в національні фінансові ринки та посилення його впливу на розвиток національних фінансових систем.

Зростання присутності іноземного капіталу в банківському секторі несе загрожує поступовому збільшенню впливу іноземних інвесторів на банківську систему України та витісненню вітчизняних банків із традиційних для них сек­торів фінансового ринку. Зважаючи на те, що банківська система, фактично, є гарантом фінансової безпеки держави, її залежність від кон'юнктури на світових ринках робить її вразливішою до глобальних фінансових криз. За таких умов постають питання не лише збереження конкурентних переваг вітчизняних бан­ків, а й розвитку та захисту банківської системи й національної безпеки.

В умовах відсутності відчутних структурних зрушень у національній економіці, низького інвестиційного потенціалу держави та об­межених можливостей підприємств самостійно фінансувати інвестиційні проекти об'єктивно актуалізується підвищення ролі кредитних джерел фінан­сування інвестицій, зокрема - за рахунок банківських кредитів. На сьогодні українська банківська система, на відміну від країн із розвиненою економі­кою, не стала істотним джерелом інвестиційних ресурсів для сфери реально­го виробництва. Доля кредитів, що спрямовуються на інвестиційну діяльність хоча і має тенденцію до зростання, проте ще залишається на дуже низькому рівні, а в процесі кредитування пріоритет надається підтримці поточної ді­яльності суб'єктів господарювання та фізичних осіб

Особливістю нарощування банками довготермінових кредитних вкла­день у національну економіку є їхня споживча спрямованість, що призводить до звуження можливостей промислового сектора залучати банківські кредити. Спостерігається зміщення пріоритетів банків на користь активізації кредиту­вання споживчих витрат населення, яке не лише поглиблює наявні диспро­порції з фінансовим забезпеченням відтворювальних процесів в економіці, а й пригнічує економічне зростання, стимулюючи імпорт товарів невиробничого призначення. Однак, у найближчій перспективі не варто очікувати істотних змін у кредитних пріоритетах банків на користь кредитування інвестицій, пе­редусім через проблеми капіталізації та дефіцит дешевих і довгих ресурсів.

Ринок інвестиційних кредитів в Україні, незважаючи на позитивну ди­наміку свого розвитку протягом останніх років, є досить звуженим і не забез­печує потреб економіки в повному обсязі. Структура та обсяги банківських інвестицій не відповідають цілям забезпечення розвитку економіки за інвес­тиційно-інноваційною моделлю, яка передбачає вкладення основних дов­готермінових кредитних інвестицій у наукомісткі, високотехнологічні галузі, адже значна частина кредитних ресурсів банків усе ще спрямовується у неви­робничу сферу, переважно у торгівлю та посередництво.

Існує цілий комплекс проблем, які стримують діяльність банків у сфері кредитування виробничого сектору економіки, зокрема високі відсоткові ста­вки, високі вимоги до позичальників, брак застави, проблема "довгих" гро­шей, яка виникла на грошовому ринку України внаслідок існування нераці­ональної структури зобов'язань банків, де переважали короткотермінові зо­бов'язання та невідповідність між термінами повернення активів і зобов'язань.

Сучасний етап розвитку банківської системи характеризується відносно но­вим явищем - істотним зростанням частки іноземного капіталу та посиленням позицій на вітчизняному фінансовому ринку іноземних банківських установ.

В Україні наслідком впливу глобалізації та фінансової інтеграції стало входження іноземних банків у вітчизняний фінансовий ринок шляхом ство­рення представництва, відкриття власного

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні