Актуальні питання методики викладання іноземної мови у ВНЗ

ОПТИМІЗАЦІЯ УСНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВТНЗ 

Розвиток навичок усного мовлення на заняттях з англійської, як і будь якої іншої іноземної мови, здійснюється за допомогою навчання монологічного та діалогічного мовлення, що в свою чергу, реалізується через методики презен­тації і проекту.

Монологічне мовлення, у сучасній лінгвістиці, розглядається як активна мовленнєва діяльність, що розрахована на пасивне та опосередковане сприй­няття. Для монологічного мовлення характерні значні по розміру частини текс­ту, що містять структурно та за змістом пов'язані між собою висловлювання, які мають індивідуальний композиційний зміст та відносну смислову завер­шеність.

Монологічне мовлення оформлюється за допомогою лексичних та граматич­них засобів, які його характеризують. У свою чергу, ступінь прояви цих харак­теристик залежить від жанрової та функціонально-комунікативної належності.

Кожний монолог, у тій чи іншій мірі, має елементи діалогу. Він містить звернення, риторичні питання тощо, тобто прагнення того, хто говорить підвищити активність адресату.

Монологічне мовлення можна розвивати за допомогою наступних вправ:

I З опорою на питання:

1) вправи на з'єднання чи роз'єднання речень;

2) запам'ятовування фраз та їх трансформацію;

3) розширення, звуження чи заміна речень;

4) повідомлення описового характеру;

5) оцінка матеріалу, який прочитано чи прослухано;

II Без опори на питання:

1) складання логічно-синтаксичної схеми послідовності фраз;

2) опора на ситуацію:

а) з планом;

б) без плану;

3) з опорою на текст;

4) з опорою на наочність.

Граматичне оформлення: структура речення, структура запитань

Діалогічне мовлення - це обмін висловлюваннями-репліками, на мовний склад яких впливає безпосереднє сприйняття, що активізує роль адресату у мовленнєвій діяльності адресанту.

Для діалогічного мовлення типовими є зв'язки: питання/відповідь, допов­нення/пояснення; згода/заперечення; формули мовленнєвого етикету та інші.

Мовленнєва діяльність активізується наступним чином:

1) обмін враженнями/думками;

2) за допомогою дискусії;

3) розпитування про ситуацію чи випадок, що відбувся.

Створення мовленнєвої ситуації.

1) наведені питання, питання, що виявляють ситуацію та уточнюють її;

2) провокаційні питання, перепитування;

3) накази, вимоги, прохання, поради та інше;

Граматичне оформлення: модальні дієслова, типи питань.

Методика навчання:

1) діалог-модель;

2) основи покрокового складання діалога;

3) ведення діалога шляхом штучно створеної ситуації (рольова гра).

Засобами навчання усної іншомовної комунікації можуть стати презен­тація і проект.

Презентація

Презентацію можна визначити як логічний чітко побудований виступ на задану тему. Презентація з іноземної мови відбувається у вигляді доповіді, повідомлення або матеріалу з позааудиторного читання, що представлено за допомогою мультимедійних засобів з опорою на ключові слова, малюнки, схеми, графіки та план.

Працюючі самостійно над підготовкою презентації-доповіді, студенти опрацьовують матеріали

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні