Амортизація нематеріальних активів

Амортизація нематеріальних активів 

Українські стандарти припускають амортизацію будь-яких видів нематеріальних активів. Втім, бухгалтерам варто знати, що остання тенденція у світовій практиці така, що нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання (активи, стосовно яких неможливо визнати, скільки часу вони будуть генерувати грошові надходження від їхнього використання) не амортизуються1, тому що якщо такі активи амортизувати, то їхня залишкова вартість у балансі буде зменшуватися, що може не відповідати правдивому положенню справ.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їхнього корисного використання, що встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років. Строком корисного використання (експлуатації) вважається очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їхнім використанням буде виготовлений (виконаний) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

При визначенні строку корисних використань об’єкта нематеріальних активів варто враховувати:

1) строки корисного використання подібних активів (наприклад, при розрахунку терміну служби права на бухгалтерську комп’ютерну програму можна припустити, що середній термін служби подібних програм становить приблизно п’ять років);

2) передбачуваний моральний знос (моральний знос скоротить термін служби бухгалтерської програми до трьох років);

3) правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання та інші фактори (наприклад, в Україні термін дії патенту на винахід становить 20 років, на корисну модель - 10 років).

Метод амортизації нематеріального активу обирається підприємством самостійно, виходячи з умов одержання майбутніх економічних вигід. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів нарахування здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

Під час розрахунку вартості, що амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім випадків:

- якщо існує безвідмовне зобов’язання іншої особи щодо придбання цього об’єкта наприкінці строку його корисного використання;

- якщо ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного ринку, і можна очікувати, що такий ринок буде існувати наприкінці строку корисного використання цього об’єкта.

Приклад 1

Підприємство придбало патент на винахід у вересні 2003 р. Первісна вартість патенту - 85000,00 грн

Амортизація патенту здійснюється прямолінійним методом. Строк амортизації - 10 років (передбачуваний строк корисного використання патенту). Очікувана ліквідаційна вартість по закінченні строку корисного використання патенту дорівнює нулю.

Таблиця 1

Дата

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

30. 11. 2003 р.

Придбано патент на винахід

154

311

85000,00

-

-

15. 10. 2003 р.

Патент на винахід став придатним для корисного використання

124

154

85000,00

-

-

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, в якому нематеріальний актив став

1 2 3 4