Аналіз фінансової звітності підприємства

План

Вступ

1. Значення, мета та задачі аналізу фінансової звітності підприємства

2. Прийоми фінансового аналізу

Висновок

Використана література 


Вступ

В умовах ринкової економіки бухгалтерська (фінансова) звітність господарюючих суб’єктів є основним засобом комунікації і найвжливішим елементом інформаційного забеспечення фінансового аналізу.

Всі підприємства в тій чи іншій мірі постійно потребують додаткових джерел фінансування. Знайти їх можна на ринку капіталів, приваблюючи потенціальних інвесторів та кредиторів шляхом їх об’єктивного інформування про свою фінансово-господарську діяльність, в основному за допомогою фінансової звітності. Наскільки привабливі опубліковані фінансові результати, які показують поточний і перспективний фінансовий стан підприємства, на стільки висока вірогідність отримання додаткових джерел фінансування.

Крім того, звітність підприємства служить також джерелом  інформації не тільки зовнішніх, але й внутрішніх користувачів. За даними звітності може бути зроблено детальний аналіз показників фінансової стану і платоспроможності підприємства, його майнового стану, дана оцінка ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів і т. д.

Звітність розглядається як метод узагальнення даних фінансового обліку та як інформаційна ланка між підприємством та суспільством.

1. Значення, мета та задачі аналізу фінансової звітності підприємства

Фінансова звітність - це сукупність форм звітності, складених на основі даних бухгалтерського обліку з метою надання зовнішнім та внутрішнім користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан у вигляді, який зручний і зрозумілий для прийняття цими користувачами певних ділових рішень.

Загальні вимоги до фінансової звітності викладено в положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 (П(С)БО 1), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87. П(С)БО 1 встановлює: мету фінансової звітності; склад фінансової звітності; звітний період; якісні характеристики та принципи, якими слід керуватися під час складання фінансової звітності; вимоги до розкриття інформації у фінансовій звітності

П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" передбачено керуватись при підготовці та наданні фінансової звітності усіма підприємствами, організаціями, установами та іншими юридичними особами (підприємствами) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

Відповідно до П(С)БО 1 фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, яка відображує фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період [90].

Метою фінансової звітності є забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів під час прийняття різних рішень.

Для прийняття якісних управлінських та економічних рішень користувачам фінансової звітності необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані підприємства.

Зазначені інформаційні потреби обумовили склад фінансової звітності. Згідно з П(С)БО 1 до неї відносять: Баланс (ф. № 1); Звіт про фінансові результати (ф. № 2); Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3); Звіт про власний капітал (ф. № 4); Примітки до звітів (ф. № 5).

Компоненти фінансової звітності відображують різні аспекти основної діяльності підприємства за звітний та попередній періоди, розкривають сутність облікової політики, що робить можливим проведення якісного аналізу діяльності підприємства (табл. 1).

Таблиця 1.  

ПРИЗНАЧЕННЯ

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні