Аналіз характеру відносин Україна - США

також напрямки можливого аналізу. Його завданням є відображення інформаційної ситуації, що склалася у сфері, яка розглядається.

Основна частина довідки - оглядовою частиною.

 У заключній частині міститься підсумкове, вивідне знання, що безпосередньо стосується предмету оглядової довідки, рекомендації щодо розв'язання проблеми та прогноз щодо неї. Ця частина носить оригінальний характер – це висновки, підготовані аналітиком-автором даного документу.

Довідковий апарат – це структурна частина оглядової довідки як інформаційного документа.

Довідковий апарат включає такі елементи:

1. Уточнення предмету оглядової довідки.

2. Хронологічні межі використаної інформації.

3. Призначення оглядової довідки.

Довідковий апарат включає також зміст (перелік тематичних рубрик) оглядової довідки, допоміжні покажчики, що допомагають орієнтуватися у змісті, а також список використаних джерел.

Процес створення оглядової довідки складається з етапів:

1. Визначення теми оглядової довідки. Аналітик знайомиться з темою оглядової довідки, яку він готуватиме, хронологічними межами подій, що розглядаються в довідці, її призначенням, тощо.

2

Визначення кола джерел інформації, попередній відбір документів, що містять відповідну інформацію.

3. Аналітико-синтетична обробка відібраних документів:

  • попередня оцінка джерел інформації, їх відбір та попередня систематизація;
  • аналіз кожного документа, відбір потрібної інформації та її оцінка;
  • синтез інформації з окремих документів, її узагальнення та розробка рекомендацій;
  • розробка прогнозів (висновків);

4. Літературне оформлення оглядової довідки, відповідно до вимог.  

1. 2. Методи обробки первинної інформації

Відомо, що кожна практична робота не обходиться без застосування різних методів обробки інформації, застосування яких відіграє велику роль у пошуку істини та суті речей в процесі розв’язання проблеми що досліджується.

Тому в цьому пункті розділу моїм завданням буде описати методи, які Я широко використовувала і застосовувала в процесі написання своєї курсової роботи.

Серед великої кількості різноманітних методів, які нині доволі широко використовуються для ефективної обробки інформації, Я обрала методи реферування первинної інформації, тому що саме за допомогою цього методу при обробці інформації та створенні адекватного документа першоджерелу, були збереженні всі семантичні характеристики, що дуже важливо.

Реферування – це процес який ґрунтується на методах аналітично - синтетичного опрацювання інформації і дає можливість передавати споживачам змістову інформацію у стислій формі, тобто це згортання первинної інформації, що міститься у вихідному документі.

Найрозповсюдженішим являється поаспектний метод реферування, суть якого заключається у виборі змістових аспектів у первинному документі та створенні на їх основі вторинного документу. Обробка інформації за цим методом значно полегшує схеми основних змістових аспектів.

Окрім цього методу існують інші, не менш поширені.

Найбільш стислою методикою реферування є бібліографування – це методика представлення інформації у вигляді опису документа.

Анотування – методика подання відомостей у вигляді переліку питань які розглядаються в змісті документа або певного фрагменту інформації.

Метод фрагментування – це подання змісту документа у вигляді окремих фрагментів, що функціонують без логічного зв’язку між ними.

Ось

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні