Аналіз зовнішнього середовища підприємства

План

1. Необхідність аналізу стратегічних факторів діяльності підприємства.

2. Діагностика зовнішнього середовища підприємства.

3. Методи проведення діагностики стратегічних факторів зовнішнього середовища.

4. Матриця можливостей та матриця загроз.

5. Оцінка невизначеності та нестабільності зовнішнього середовища.  


1. Необхідність аналізу стратегічних факторів діяльності підприємства

Сформульована місія і розроблене дерево цілей можуть бути успішно реалізовані якщо підприємство вміє ефективно пристосовувати свою діяльність до зовнішнього середовища та своєчасно виробляти попереджувальні заходи на вплив різних зовнішніх факторів.

В умовах неоднозначності, невизначеності та непередбачуваності впливу зовнішнього середовища в ринкових умовах підприємство повинно перейти до варіанту екстраординарного менеджменту, в основі якого лежить теорія хаосу і теорія самоорганізації.

Діяльність підприємства постійно знаходиться не тільки під дією факторів зовнішнього середовища, а й під дією різких змін їх параметрів, що може привести до зміни стратегії підприємства.

Розгалуження траєкторії стратегічної діяльності підприємства має назву «біфуркації».

В умовах виникнення біфуркації головним завданням підприємства є утримання обраної траєкторії своєї стратегічної поведінки за рахунок зміни свого потенціалу і пристосування його до умов ринку. Таке пристосування можливе лише за умов проведення перспективного та поточного аналізу

Перспективний аналіз дозволяє сформувати уявлення про можливу поведінку факторів зовнішнього середовища.

Поточний аналіз спрямований на виявлення наслідків та причин появи біфуркаційних процесів.

Розв’язання проблеми виявлення й оцінки факторів зовнішнього середовища як середовища майбутнього існування організації і розробки стратегій та стратегічних планів виживання в цьому середовищі становить сутність і зміст стратегічного управління.

Оскільки зовнішнє середовище швидко змінюється то аналіз його стану можна проводити тільки при оцінці існуючого становища підприємства і прогнозування його майбутнього (стратегічного) потенціалу.

Для аналізу зовнішньої позиції та внутрішнього потенціалу підприємства використовують два підходи.

Перший – школа «структура – поведінка – показники», запропонована М. Потером, пропонує методи аналізу зовнішньої позиції підприємства на ринку.

Другий – школа на ресурсній основі, запропонована Гері Хемелом та С. К. Прахаладом, використовує методи аналізу внутрішньої позиції підприємства, що визначається її ресурсами, компетенціями і здібностями, що впливають на конкурентні переваги підприємства.

Основне призначення аналізу факторів зовнішнього середовища – визначити та усвідомити можливості, які може використати підприємство, та загрози, що можуть виникнути в процесі його діяльності, якщо воно не буде прослідковувати їх вплив на свій стан.

Для аналізу внутрішнього середовища підприємства необхідно провести діагностику потенціалу підприємства направлену на виявлення його сильних і слабких сторін.

Головним призначенням аналізу стратегічних факторів (зовнішніх і внутрішніх) є їх співставлення для того, що за допомогою потенціалу підприємства використати можливості та уникнути загроз зовнішнього середовища.

Універсальним методом проведення такого аналізу є SWON-аналіз.

Проведення аналізу стратегічних факторів здійснюється з дотриманням принципів: цілеспрямованості, об’єктивності, своєчасності та системності.

 

2. Діагностика зовнішнього середовища підприємства

На діяльність

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні