Антимонопольна політика

ПЛАН 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ,  ЙОГО ПРАВОВИЙ СТАТУС

ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, СУБ'ЄКТИ Й ОБ'ЄКТИ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Антимонопольне законодавство України встанов­лює кілька видів санкцій за порушення норм цього законодавства, а також у загальному вигляді визна­чає порядок застосування таких санкцій.

Головна цивільно-правова санкція — відшкоду­вання збитків, заподіяних зловживанням монополь­ним становищем і несумлінною конкуренцією (ст. 22 Закону України «Про обмеження монополізму»). Ці збитки підлягають відшкодуванню за позовами заці­кавлених осіб у порядку, встановленому цивільним законодавством України.

Майнова відповідальність у вигляді накладення штрафів передбачена ст. 19, 20 вищевказаного Закону.

Штрафи на підприємців — юридичних осіб накла­даються Антимонопольним комітетом України за:

• відхилення від виконання або несвоєчасне вико­нання рішень Антимонопольного комітету Украї­ни — у розмірі п'яти відсотків від виторгу підпри­ємця від реалізації продукції (товарів, робіт, по­слуг) за останній звітний рік, що передує року, у якому накладається штраф;

• непредставления, несвоєчасна подача або подача свідомо недостовірної інформації Антимонополь­ному комітетові України і його територіальним відділенням — у розмірі половини відсотка витор­гу  підприємця від реалізації продукції/товарів, робіт, послуг/за останній звітний рік, що переду­вав року, у якому накладається штраф.

У випадку, якщо підприємець працював менше одного року, штрафи обчислюються від виторгу під­приємця за час, що передував порушенню.

Рішення щодо накладення штрафів у розмірах по­над чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймаються винятково Антимоно­польным комітетом України на його засіданнях.

Досить радикальною санкцією за порушення анти­монопольного законодавства є встановлення матері­альної відповідальності у вигляді вилучення неза­конно отриманого прибутку. Прибуток, незаконно отриманий суб'єктами підприємницької діяльності в результаті порушення статей 4, 5 і 7 названого Зако­ну (зловживання монопольним становищем на рин­ку, неправомірні договори між підприємцями, не­сумлінна конкуренція), вилучається судом або гос­подарським судом у державний бюджет

Крім цього, передбачається і така санкція, як примусовий розподіл монопольних утворень у ви­падку зловживання монопольним становищем.

Розпорядження про примусовий розділ підпри­ємств (об'єднань) підлягає виконанню у встановле­ний термін, але не пізніше шести місяців. Примусо­вий поділ не може застосовуватися в тих випадках, коли неможливо розірвати технологічний процес, якщо внутрішня частина обороту підприємств мен­ше 30% у загальному обсязі валової продукції.

Відповідальність за несумлінну конкуренцію пе­редбачена Законом України «Про захист від несум­лінної конкуренції». До винного можуть бути засто­совані такі види санкцій:

1.   Накладення штрафів:

• на господарюючих суб'єктів — юридичних осіб і їхнього об'єднання — у розмірі до 300% виторгу від реалізації товарів, робіт, послуг за останній звітний рік;

• на юридичних осіб, їхні об'єднання й об'єднання громадян, що не є господарюючими суб'єктами — до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Адміністративні стягнення за чинним законо­давством.

3. Відшкодування збитків, що здійснюється за по­зовами зацікавлених осіб у порядку,  визначеному цивільним законодавством України.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13