Архівні довідники як засіб забезпечення доступу до архівної інформації

План

Вступ

Характеристика НДА як системи

Перспективи розвитку НДА архівів та рукописних підрозділів бібліотек

Висновки

Література

Вступ

 Політичні, економічні, технологічні зміни, які відбуваються сьогодні у світі, безпосередньо торкаються архівів та бібліотек, що зумовлюється, передусім, їх важливою соціальною місією - зберігання ретроспективної документної інформації. Останнім часом активно розробляється проблема актуалізації інформації, котра міститься в архівних та бібліотечних фондах. Це пов'язано із залученням колосальних обсягів інформації до суспільних процесів, можливостями значного впливу ретроспективної інформації на духовну культуру, яка формує основи національно-державної ідентифікації українського народу. Важливим елементом цього процесу є вивчення науково-довідкового апарату (далі - НДА) в архівах та рукописних підрозділах бібліотек України, аналіз його сучасного стану, перспектив адаптації й перебудови в сучасних умовах історичного розвитку держави.

Питання розвитку НДА в архівах і рукописних підрозділах бібліотек пов'язані з багатьма аспектами специфіки архівної та бібліотечної справи, формуванням Національного архівного й державного бібліотечного фондів України, їх методологічних і методичних засад, а також розвитком архівознавства й бібліотекознавства, археографії та бібліографії, що мають як спільні тенденції, так і відмінності в організації. Разом з тим сучасні вимоги до НДА - це подолання специфіки архівної та бібліотечної справи і спільне розв'язання проблеми інформатизації документної інформації.

Важливість осмислення проблем розвитку системи науково-довідкового апарату (далі—НДА) державних архівів та рукописних підрозділів наукових бібліотек в Україні зумовлена, насамперед, його роллю в архівознавстві та бібліотекознавстві. Об’єктивна необхідність удосконалення НДА на сучасному етапі розвитку архівної та бібліотечної справи актуалізує вивчення проблеми. Розкриття змісту питання ґрунтується на конкретних фактах, історичних джерелах і дає підстави, спираючись на досвід минулого, зрозуміти взаємозумовленість розвитку архівної та бібліотечної справи, з одного боку, і системи НДА, з іншого. Тим більше, що питання розвитку НДА в Україні недостатньо вивчене в архівознавстві та зовсім недосліджене щодо рукописних фондів у бібліотекознавстві.

Характеристика НДА як системи

 Закон України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”(далі-Закон), прийнятий Верховною Радою 24 грудня 1993 р. став першим для вітчизняної архівної справи законодавчим актом та кого рівня, заклав міцну базу подальшого розвитку галузі

Вперше в своїй історії Україна приступила до реального формування Національного архівного фонду. Основою його стали частина Державного архівного фонду СРСР, яка зберігалася в державних архівах України, а також передані на державне зберігання архіви та документи поточного діловодства Компартії та ЛКСМ України, деякі архівні документи КДБ УРСР. У відповідності з законодавством були чітко окреслені основ ні контури НАФ: до його складу увійшли всі документи незалежно від їх виду, місця створення і форми власності на них, що зберігаються на території України, відображають історію духовного та матеріального життя її народу, мають наукову та історико-культурну цінність.

Національний архівний фонд сьогодні – це понад 55 млн. од. зб. від ХІІІ ст. до наших днів з паперовою основою, кінофотофонодоку ментів, науково-технічної документації. Документи НАФ зберігаються у 7 центральних державних архівах, держархівах Автономної Республіки Крим, 24 обласних, держархівах м. Києва, Севастополя, Кам’янця- Подільського, міськдержархівах та архівних відділах райдержадміністрацій. Поряд з ними створено низку галузевих державних архівів. Уперше до Національного архівного фонду віднесені документи архівів об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, заснованих на колектив ній та приватній формах власності,

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні