Аудит ефективності використання бюджетних коштів

Ефективне використання бюджетних коштів залишається однією з важливих проблем виконання бюджету у більшості країн світу. Особливо актуальна ця проблема для України, яка здійснює бюджетну політику в умовах обмежених бюджетних ресурсів. З огляду на це, першочерговим завданням є реформування існуючої системи фінансового державного контролю як засобу підвищення ефективності державного управління. [1]

Мета статті полягає в розкритті передумов виникнення і необхідності запровадження нової форми контролю аудиту ефективності.

В останні роки питанню вдосконалення системи державного фінансового контролю в Україні не бракувало уваги як збоку вітчизняних практиків і теоретиків, серед яких – перший заступник Голови ГоловКРУ к. е. н. І. Б. Стефанюк, заступник Голови ГоловКРУ Н. І. Рубан, к. е. н

, проф. , завідувач кафедри контролю й аналізу господарської діяльності ДонНУЕТ ім. М. І. Туган-Барановського Л. О. Сухарева.

Передумовами виникнення аудиту ефективності є характерні недоліки існуючої системи державного контролю, до яких фахівці відносять:

- традиційні ревізія та перевірка акцентують увагу на виявленні порушень і порушників, тобто вивчаються наслідки замість концентрації зусиль на визначенні системних недоліків, що призводять до них, тобто причин;

- ревізії та перевірки, як правило, проводяться після завершення бюджетного року, коли витрачені кошти повернути майже неможливо;

- відсутність оцінки системи внутрішньогосподарського контролю, яку, згідно з чинним законодавством, зобов’язаний створити керівник установи з метою попередження фінансових порушень, а також оцінки якості контролю, запровадженого головним розпорядником;

- відсутність стандартів організації внутрішнього контролю установи;

- не здійснюється оцінка рівня відповідальності керівників щодо запровадження внутрішнього контролю на усіх рівнях використання бюджетних коштів. [2]

Запровадження нової форми контролю призведе до зміни ідеології діяльності ГоловКРУ – перехід в роботі від фіксації порушень до їх попередження і недопущення. Контроль не має бути фіскальним, а повинен сприяти суб’єкту господарювання у підвищенні ефективності фінансово-господарської діяльності. [3] Саме аудит ефективності використання бюджетних коштів дозволить досягти цієї мети.

Аудит ефективності використання бюджетних коштів дозволяє:

- здійснити контроль за використанням бюджетних коштів суцільним порядком щорічно – аудитор аналізує і накопичує інформацію про діяльність суб’єкта господарювання та виявляє її недоліки;

- посилити відповідальність керівництва щодо організації контролю на всіх стадіях використання бюджетних коштів – за фактами порушень, виявлених під час дослідження господарюючого суб’єкту;

- зберегти бюджетні ресурси шляхом внесення своєчасних коректив у межах бюджетного року – уряд та інші державні органи потребують своєчасної, достовірної та системної інформації для прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності використання державного майна, що належить суб’єктам господарювання державного сектора економіки, збільшення надходжень до державного бюджету від здійснення ними господарської діяльності;

- забезпечити впевненість зовнішніх користувачів у достовірності інформації про використання бюджетних коштів і публічне її оприлюднення. [2]

Аудитор ініціює притягнення винних осіб до дисциплінарної, матеріальної та кримінальної відповідальності, готує подання про застосування до бюджетної установи фінансових санкцій. Але треба відзначити, що це не головна мета проведення аудиту, бо суть аудиту полягає у тому, щоб застерегти керівників установ від ситуацій, які потягнуть за собою відповідальність, і запропонувати законні шляхи розв’язання проблем.

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні