Аудит формування власного капіталу

План

1. Принципи формування капіталу. Особливості формування власного капіталу. Особливості формування позичкового капіталу.

2. Застосування моделі оцінки капітальних активів для визначення вартості капіталу  

3. Основні підходи до максимізації прибутку. Механізм диференціації витрат.

4. Метод максимальної і мінімальної точки. Графічний (статистичний) метод. Метод найменших квадратів.

5. Операційний (виробничий) ліверидж.   Ефект операційного лівериджу.

6. Розрахунок порогу рентабельності. Визначення “запасу фінансової міцності” підприємства.


1. Принципи формування капіталу. Особливості формування власного капіталу. Особливості формування позичкового капіталу

Фінансові ресурси підприємства - це кошти, які знаходяться в його розпорядженні

Вони можуть бути спрямовані на розвиток виробництва, утримання об'єктів невиробничої сфери, створення резервів. Та частина фінансових ресурсів, що направляється на розвиток виробничо-комерційного процесу, являє собою капітал у його грошовій формі.

Таким чином, фінансовий капітал - це частина фінансових ресурсів підприємств, за допомогою якої підприємство створює додану вартість.

Загальна формула капіталу: Г- Т- Г1,

де

Г - кошти, авансовані інвестором;

Т - товар (куплені засоби виробництва, робоча сила і тощо);

Г1 - кошти, отримані інвестором від продажу продукції, включаючи додаткову (додану) вартість.

Капітал повинен знаходитися в постійному обороті. Чим більше за рік оборотів капіталу, тим більше прибуток в інвестора. До структури капіталу входять кошти, які були вкладені в основні фонди, нематеріальні активи, оборотні фонди, фонди обороту.

Фінансові ресурси підприємства утворюються за рахунок цілого ряду джерел. Серед них є власні, позикові і притягнуті. Джерелами фінансових ресурсів є: прибуток, амортизаційні відрахування, кошти від продажу цінних паперів, пайові й інші внески юридичних і фізичних осіб, кредити, кошти від реалізації страхового поліса і тощо.

Статутний капітал являє собою суму внесків засновників господарського суб'єкта для забезпечення його життєдіяльності. Розмір статутного капіталу відповідає сумі, яка зареєстрована в установчих документах. Збільшення чи зменшення статутного капіталу може бути здійснено тільки у встановленому порядку і вимагає перереєстрації господарського суб'єкта. У якості внесків у статутний капітал можуть бути внесені спорудження й устаткування, матеріальні цінності, цінні папери, нематеріальні активи, кошти. Пайовий внесок може бути в матеріальній чи в нематеріальній формі, наприклад, у виді ноу-хау (це комплекс технічних знань і комерційних секретів). На відміну від секретів виробництва, ноу-хау не патентується, оскільки значною мірою складається з різних прийомів, навичок і ін. У світовій практиці ціна ноу-хау складає від 5 до 20% майбутнього прибутку.

Вартість внесків засновників оцінюється в грошовому вираженні й утворює їхню частину в статутному капіталі.

Інвестиції - це сума коштів, що вкладає інвестор і яка дає йому можливість стати одним із власників підприємства і розраховувати на одержання певної частини прибутку.

Кредити можуть бути банківськими чи комерційними. Комерційний кредит являє собою відстрочку платежів одного суб'єкта господарювання іншому. Може бути у формі вексельного кредиту, фірмового чи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні