Аудиторська палата України

Аудиторська палата України

Аудиторська палата України (далі — АПУ) створена відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року № 3125-ХІІ і функціонує як незалежний орган. АПУ формується на паритетних засадах шляхом делегування до її складу аудиторів та представників державних органів. Загальна кількість членів АПУ становить двадцять осіб.

Відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" (в редакції Закону України від 14 вересня 2006 року № 140-У) від державних органів до АПУ делегують по одному представнику Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство економіки України, Державна податкова адміністрація України, Національний банк України, Державний комітет статистики України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, Рахункова палата та Головне контрольно-ревізійне управління України.

До складу АПУ від аудиторів делегуються в кількості десяти осіб висококваліфіковані аудитори з безперервним стажем аудиторської діяльності не менше п'яти років, представники фахових навчальних закладів та наукових організацій.

Для виконання своїх функцій АПУ створено комісії із числа членів АПУ, а саме: Комісія з сертифікації та освіти аудиторів, Комісія зі стандартів та практики аудиту, Комісія з моніторингу та законодавчого регулювання аудиту, Комісія з контролю якості та професійної етики, Комісія з зовнішніх зв'язків та інформаційного забезпечення аудиту та Дисциплінарна комісія.

До роботи в комісіях АПУ залучаються експерти, які не є членами АПУ.

Члени АПУ, за винятком Голови АПУ, виконують свої обов'язки на громадських засадах,

Ведення поточних справ в АПУ здійснює секретаріат, який очолює завідувач.

АПУ здійснює сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю; затверджує стандарти аудиту; затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням з Національним банком України програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків; веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів; здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів; здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок; регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосовує до них стягнення; здійснює інші повноваження, передбачені Законом України "Про аудиторську діяльність" та Статутом АПУ.

Згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність" затвердження стандартів аудиту є виключним правом АПУ

Затверджені АПУ стандарти аудиту є обов'язковими для дотримання аудиторами, аудиторськими фірмами та суб'єктами господарювання. АПУ за погодженням з Міжнародною федерацією бухгалтерів щорічно здійснює переклад та видання державною мовою Міжнародних стандартів аудиту. Рішенням АПУ від 18. 04. 2003 № 122 Про порядок застосування в Україні Міжнародних стандартів аудиту Міжнародні стандарти прийняті в Україні у якості Національних стандартів аудиту.

На виконання Плану організаційних заходів із впровадження плану дій Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення системи фінансового контролю України, затвердженого КМУ 14. 11. 2001 р. , АПУ започаткувала з 2002 року щорічне удосконалення професійних знань аудиторів і запровадила в Україні міжнародний досвід в процесі сертифікації аудиторів,

3 2007 року при АПУ працює Комітет з контролю за аудиторською діяльністю, створений АПУ для здійснення покладених на неї Законом України "Про аудиторську діяльність" повноважень щодо організації контролю за аудиторською діяльністю.

Щорічно Аудиторська палата України отримує від аудиторських фірм та аудиторів звіти про

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні