Аудиторські докази та оцінка якості роботи аудитора

1. Основною метою дослідної стадії аудиторського процесу є отримання достатніх доказів за кожним напрямом (об'єк­том) аудиту. Отримані під час перевірки аудиторські дока­зи дають змогу обґрунтовано сформулювати думку про до­стовірність фінансової звітності, стан бухгалтерського об­ліку і внутрішнього контролю. Аудитор повинен отримати певний обсяг доказів для того, щоб мати достатньо підстав для формування думки про фінансову звітність. У міжнарод­ній практиці питання стосовно збирання і використання аудиторських доказів регламентовані МСА № 500 "Ауди­торські докази", № 501 "Аудиторські докази: додаткові мір­кування щодо окремих статей", № 505 "Зовнішні підтвер­дження".

У нормативах з аудиту та спеціальній економічній літе­ратурі по-різному визначається суть аудиторських доказів. Так, одні економісти наголошують, що під аудиторським доказом варто розуміти інформацію, яка підтверджує пра­вильність облікових даних.

Інші економісти аудиторські докази називають свідчен­нями, відомостями, отриманими аудитором під час пере­вірки.

У МСА № 500 "Аудиторські докази" цей термін тракто­вано як інформацію, на якій ґрунтується аудиторський ви­сновок та звіт.

У процесі дослідження аудитор збирає і вивчає свідчен­ня про об'єкти перевірки для аудиторських доказів. Ауди­торські свідчення варто розуміти дещо ширше, ніж ауди­

торські докази. Не кожне свідчення про об'єкти перевірки може бути доказом, тому з методичного погляду доцільні­ше використовувати термін "аудиторські докази".

Отже, аудиторські докази збирають для підтвердження логічної тези про достовірність (реальність) даних фінансо­вої звітності та обліку. Для отримання цих доказів можна використовувати різні прийоми (процедури) аудиторського контролю.

Аудиторські докази класифікуються за такими ознака­ми: відношення до об'єктів аудиту; стадії аудиторського про­цесу; джерела отримання доказів; форма подання; процеду­ри, внаслідок яких отримані аудиторські докази (табл. 11. 1)

Таблиця 11. 1. Класифікація аудиторських доказів

№з/п

Ознака класифікації

№ з/п

Види аудиторських доказів

 

Відношення до об'єктів

1. 1

Прямі

 

аудиту

1. 2

Непрямі

 

Стадії аудиторського

2. 1

Початкової стадії

2

процесу

2. 2

Дослідної стадії

 

 

2. 3

Завершальної стадії

 

Процедури, внаслідок

3. 1

Фактичного контролю

 

яких отримані

3. 2

Підтвердження

 

аудиторські докази

3. 3

Документального

3

 

 

контролю

 

 

3. 4

Спостереження

 

 

3. 5

Опитування

 

 

3. 6

Аналітичні

Л

Джерела отримання

4. 1

Первинні

 

доказів

4. 2

Вторинні

к

Форма подання

5. 1

Матеріальні

 

 

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні