Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю

План

 1. Поняття про аудиторський ризик і його складові.
 2. Модель аудиторського ризику та використання її на практиці.
 3. Поняття про суттєвість та її оцінювання.
 4. Обман та помилка: визначення та фактори, що їх зумовлюють.
 5. Вивчення та оцінювання системи внутрішнього контролю.
 6. Компю’терне шахрайство: визначення та ознаки.

Висновок

Список використаної літератури

1. Поняття про аудиторський ризик та його складові

Під ризиком взагалі слід розуміти можливу небезпеку втрат, зу­мовлених специфікою тих чи інших явищ природи і видів діяльності людського суспільства.

Як економічна категорія ризик являє собою подію, яка може ста­тися або не відбутися. У разі здійснення такої події можливі три економічні результати: негативний (програш, втрати), нульовий та позитивний (виграш, прибуток).

Ризики, як правило поділяють на динамічний та статистичний.

Динамічний ризик - це ризик непередбачуваних змін вартості основного капіталу внаслідок прийняття управлінських рішень чи непередбачуваних обставин. Такі зміни можуть призвести як до збитків, так і сприяти одержанню додаткових доходів.

Статистичний ризик - це ризик втрат реальних активів внаслідок нанесення збитків власності, а також втрат доходу через недієздатність організації. Цей ризик може призвести лише до збитків.

Незалежний аудит є невід'ємною частиною фінансових інститутів ринкової економіки

Тому аудиторський ризик необхідно розглядати як складову частину системи фінансово-економічних ризиків. Знач­ною мірою загальний аудиторський ризик формується під впливом тих самих чинників, що й інші загальноекономічні ризики.

Ризик проведення аудиторської перевірки являє собою ризик ау­дитора, пов'язаний з підготуванням неправильного висновку за фі­нансовими документами.

Українські фахівці розглядають загальний аудиторський ризик як сукупність властивого ризику, ризику контролю, ризику невиявлення викривлень.

Властивий ризик - це здатність залишку на певному бухгалтерсь­кому рахунку або за певною категорією операцій до суттєвих пере­кручень, або здатність до перекручень за цими показниками у ком­плексі з перекрученнями на інших рахунках чи за операціями, з при­пущенням, що до них не застосовуватимуться заходи внутрішнього контролю підприємства.

Ризик контролю - це ризик від неефективності внутрішнього контролю. Адже система внутрішнього контролю та аудиту не зав­жди функціонує ефективно, і помилкам які можуть трапитися в сис­темі бухгалтерського обліку підприємства, може своєчасно запобіг­ти та виправити персонал підприємства.

Ризик невиявлення викривлень полягає в тому, що аудиторські процедури не завжди можуть виявити помилки за залишками на пе­вному рахунку і за певною операцією.

Аудиторський ризик можна розглядати за такими напрямами:

 • контроль з боку аудитора;
 • час винекнення ризику;
 • ступінь ризикованості;
 • ставлення до підприємства, що перевіряється;
 • ставлення до аудиторського підприємства.

Стосовно підприємства, що перевіряється, ризик може бути внут­рішнім, тобто таким, що виникає на підприємстві, та зовнішнім.

До внутрішнього належить ризик контролю та властивий ризик, до зовнішнього - ризик невиявлення викривлень.

2. Модель аудиторського ризику та використання її на практиці

Дуже важливим фактором є методика визначення розміру ауди­торського ризику. Єдиної такої методики поки що немає, відсутні навіть науково обгрунтовані підходи до оцінювання як загального аудиторського ризику, так і основних його компонентів. Проте іс­нують найзагальніші моделі розрахунку аудиторського ризику.

Аудиторський ризик

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні