Автоматизація бібліотек в Узбекистані

План

1. Концепція автоматизації бібліотек Республіки Узбекистан    3
2. Механізми реалізації автоматизації бібліотек в Узбекистані    5
3. Впровадження системи автоматизації ІРБІС в бібліотеках Узбекистану: успіхи і проблеми    8
Література    12
 
1. Концепція автоматизації бібліотек Республіки Узбекистан
Фонди Національної бібліотеки Узбекистану – найбільшою в Центральній Азії – налічують близько 10 мільйонів екземплярів різної літератури, серед яких немало і раритетів. У ній і ще в 17 провідних бібліотеках республіки упроваджена автоматизована система ІРБІС, що відповідає міжнародним вимогам надання і передачі бібліографічній інформації. 84 бібліотеки стали повноправними членами Міжнародного консорціуму за поданням відкритого доступу до електронних науково-освітніх ресурсів розвинених західних країн. Інтенсивно така робота ведеться і у вузах. Створюються електронні підручники, електронні бібліотеки, студенти і викладачі через мережу Інтернет мають доступ до світових інформаційних ресурсів. Переглянуті і упроваджені нові учбові програми по інформаційних технологіях, а також по підготовці бібліотечних працівників з урахуванням нових вимог.
Понад 55 бібліотек Вузів Республіки оснащено більш ніж 300 комп'ютерів, а також 14 обласних бібліотек мають сучасні комп'ютери і всі вони підключені в мережі ІНТЕРНЕТ. Комп'ютеризація масових бібліотек здійснюється в основному за рахунок засобів різних міжнародних фондів. Наприклад: ІОО ФС Узбекистаном реалізована декілька проектів по впровадженню комп'ютерні технології в бібліотеки Республіки, а також створені учбові центри в центральних обласних бібліотеках.
Удосконалюється в республіці і законодавство, що стосується цієї сфери. Так, підготовлений проект Закону “Про бібліотечну справу”, розроблені проекти Концепції і Програми розвитку бібліотечної справи до 2010 року


Основною проблемою в модернізації бібліотечної справи в Узбекистані є низький рівень автоматизації бібліотечних процесів. Недостатній рівень впровадження автоматизації в бібліотеки обумовлений відсутністю стратегії і програми автоматизації бібліотек республіки, слабкої матеріально-технічної бази бібліотек, недостатністю засобів на придбання програмних продуктів і комп'ютерного устаткування, непідготовленістю кадрів, відсутність відповідних структур, що відповідають за автоматизацію в бібліотеках і нормативної бази по інформаційних технологіях. Назріла необхідність в створенні єдиної державної програми автоматизації бібліотек, переході на міжнародний комунікативний формат UNIMARC, створенні і впровадженні національного комунікативного формату, формуванні звідного електронного каталогу. Більша увага повинна бути приділене і підготовці бібліотечних працівників, що володіють передовими інформаційними технологіями.
Зважаючи на вищесказане, слід зазначити гостру необхідність розробки концепції автоматизації бібліотек Республіки Узбекистан.
Резюмуючи вищевикладене можна сказати, що відсутність національної концепції і програми по створенню і наданню інформаційних ресурсів країни масовому користувачеві на основі новітніх інформаційних технологій приведе до відставання і ізоляції Узбекистану від розвинених країн.

 
2. Механізми реалізації автоматизації бібліотек в Узбекистані
1. Варіант
1 етап – створення модельної бібліотеки в кожному відомстві для відробітку і демонстрації всіх функцій автоматизованої обробки бібліотечної інформації, розробка програмно-технічного комплексу з локальною мережею на базі модельної бібліотеки, підключення локальної мережі модельної бібліотеки до глобальної мережі Інтернет. Створення служби сервісного обслуговування (технічне, інформаційне, методичне і так далі) для різних категорій користувачів автоматизованої бібліотечної системи і мережі. Створення учбового класу і електронного читального залу для обслуговування читачів.
2 етап – впровадження створеної моделі бібліотеки в інші бібліотеки відомства.
3 етап – створення внутрівідомчих бібліотечних інформаційних мереж. Створення центру корпоративної каталогізації (ЦКК) бібліотек відомства із застосуванням корпоративних автоматизованих технологій. Застосування електронних технологій і засобів телекомунікацій дозволить принципово по новому організувати в бібліотечних процесах каталогізацію видань і

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні