Автоматизація державного земельного кадастру як база управління земельними ресурсами

План

План. 2

Вступ. 3

1. Законодавство України про земельний кадастр. 4

2. Принцип роботи автоматизованої системи державного земельного кадастру. 6

Висновки. 10

Література. 11


Вступ

Розглянуто методологічні та методичні підходи щодо створення єдиного авто­матизованого державного земельного кадастру як бази управління земельними ре­сурсами. Встановлено, що до 2003 р. власники та землекористувачі отримали мільйони державних актів на право власності на земельну ділянку та договорів орен­ди землі, дані про які не потрапили до бази даних державного реєстру земель, що не забезпечує повноти даних, які містяться в базі даних державного реєстру земель.

Відповідно до частини першої ст. 193 Земель­ного кодексу України [2], державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування зе­мельними ділянками та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їхню оцінку, класифікацію зе­мель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів. Особливої актуальності набуває питання автоматизації державного земельного кадастру в системі управління земельними ресурсами.

Згідно з пунктом 4 Положення про по­рядок ведення державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 № 15, державний земельний ка­дастр веде Держкомзем України та його територіальні органи, які здійсню­ють його формування, виконання, збереження і забезпечують доступ до від­повідної інформації органів виконавчої влади та органів місцевого самовря­дування. Адміністратором автоматизованої системи державного земельного кадастру є Центр Державного земельного кадастру (Центр ДЗК)


1. Законодавство України про земельний кадастр.

Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухо­ме майно та їх обмежень" (далі - Закон) передбачено створення у складі дер­жавного земельного кадастру єдиної системи державної реєстрації речових прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно, обмежень цих прав - Дер­жавного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень. Держателем Дер­жавного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень визначено централь­ний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, адміністратором - Центр ДЗК. На сьогодні реалізація Закону неможлива через відсутність нор­мативно-правових актів, прийняття яких передбачено Законом.

Відповідно до частини другої ст. 204 Земельного кодексу України [2], порядок ведення державного земельного кадастру встановлюється законом. Водночас, на цей час немає закону, який би встановлював порядок ведення державного земельного кадастру.

Крім того, для ефективного функціонування автоматизованої системи державного земельного кадастру, відповідно до пункту 4 Положення про по­рядок ведення державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. , № 15, потрібно розробити та прийняти низку нормативно-правових актів. Зазначимо, що Держкомзем Ук­раїни оголосив тендер на постачання та встановлення кадастрово-реєстра­ційної системи, розроблення якої передбачено протягом січня 2010 р. - груд­ня 2011 р.

З метою підвищення захисту прав власників землі та землекористува­чів, подальшого вдосконалення роботи з обліку інформації щодо зареєстрова­них прав на земельні ділянки, ведення державного реєстру земель, створення автоматизованої системи державного земельного кадастру (АС ДЗК) Держкомзем прийняв наказ від 02. 09. 2008 року № 363 "Про створення та вико­ристання єдиного реєстру записів у книгах реєстрації", на виконання якого своєю чергою Центр ДЗК прийняв наказ від 30. 07. 2009

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні