Автоматизована система управління підприємством

План 

1. Сутність АСКП і її завдання. 2

2. Структура АСУП. . 7

3. Загальна характеристика функціональних підсистем управління виробництвом. Основні задачі розв’язувані підсистемою нормування та реґламентації 13

4. Основні задачі, розв’язувані підсистемами: планування, обліку та контролю. . 14

5. Основні задачі, розв’язувані підсистемами: звітності, економічного аналізу та прийняття рішення, організаційно-економічна. 16

6. Загальна характеристика підсистем управління забезпечення виробництва. 18

7. Основні задачі, розв’язувані підсистемою: управління матеріальними та енергетичними ресурсами, управління трудовими ресурсами, фінансовими ресурсами. 20

8. Загальна характеристика функціональних підсистем бази АСУП: збору та передачі інформації; обробки інформації, розмноження документації, зберігання та пошуку інформації 23

9. Загальна характеристика підсистем забезпечення бази АСУП: технічного забезпечення, програмного, інформаційного

25

10. Особливості організації виконання функції керування в умовах АСУП. . 26


1. Сутність АСКП і її завдання

Усяка керуюча система звичайно вирішує наступні три головні завдання: збір і передачу інформації про керований об'єкт, її обробку і видачу керуючих впливів на об'єкт керування. Автоматизована або автоматична система керування автоматизує вирішення всіх цих завдань у визначеній послідовності і взаємозв'язку.

Автоматизована система керування (АСК) включає людську ланку в якості своєї органічної складової частини. Такі системи ще називають людино-машинними системами. У цих системах люди займаються постановкою і коректуванням цілей і критеріїв керування (вони можуть змінюватися при зміні умов); вносять творчі елементи в пошук найкращих шляхів досягнення цілей (змінюють застосовувану технологію або організацію); остаточно відбирають або приймають рішення з усієї сукупності виробляємих системою рішень і додають їм юридичну чинність; забезпечують систему такою первинною інформацією, збір котрої неможливо або нераціонально цілком автоматизувати.

Помітимо, що в зазначеній системі людям належить облік, аналіз і раціональне використання різнохарактерних і дуже динамічних людських чинників у керованій системі (соціально-психологічних, психофізіологічних, морально-етичних і т. д. ).

Автоматична система керування після монтажу і налагодження в принципі може функціонувати і без участі людини (крім, звичайно, лише профілактичного контролю і ремонтів). Звичайно, автоматичні системи застосовуються лише для керування технологією, однак і тут найчастіше з ряду причин перевага може бути віддано автоматизованим системам.

 Автоматизована система керування виробничим об'єднанням або підприємством (АСКП) базується на застосуванні електронних обчислювальних машин, периферійної й організаційної техніки, а також економіко-математичних методів для вирішення основних завдань керування виробничо-господарською й іншою діяльністю на всіх рівнях: ділянці, цеху, відділі і службі, виробничій одиниці і керівництві в цілому, тобто директораті. Сюди ж відноситься вирішення ряду завдань, зв'язаних із керуванням громадськими організаціями даного об'єднання або підприємства. АСКП призначена для організаційного й адміністративного керування цим виробничим об'єднанням або підприємством.

У виробничому об'єднанні або на промисловому підприємстві може створюватися також ще й автоматизована система керування технологічним процесом (АСК ТП), призначена для керування різними машинами, приладами, пристроями і технічними або технологічними комплексами, наявними на даному підприємстві або в об'єднанні.

Відзначимо, що якщо у виробничому (науково-виробничому) об'єднанні або на підприємстві є науково-дослідні інститути (НДІ) або конструкторські

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні