Автоматизоване оброблення статистичних даних спостережень ділової активності підприємств

Автоматизоване оброблення статистичних даних спостережень ділової активності підприємств

Спостереження ділової активності є важливим доповненням до офіційної статистики, яку збирають державні органи. Згідно з планом державних статистичних спостережень Держкомстату України відділ методології статистичного моніторингу та кон’юн­ктурних обстежень Науково-дослідного інституту статистики України з 1997 р. проводить щоквартальні обстеження ділової активності підприємств. За результатами кожного обстеження видається бюлетень обстеження ділової активності. До нього включаються матеріали обстежень ділової активності промислових підприємств, будівельних, торговельних, сільськогосподарських і транспортних організацій України. Відомості щодо промислових підприємств подаються як у галузевому розрізі, так і згрупованими за кількістю працюючих; щодо будівельних організацій — за об’єктами виробничого призначення; щодо торгівельних та сільськогосподарських — за формами власності, транспортних — за видами транспорту. Обстеження проводяться що­квартально за методикою Комісії Європейського Союзу, рекомендованою для застосування у країнах з перехідною економікою. На місцях обстеження виконуються працівниками реґіональних органів статистики. У країнах Західної Європи обстеження економічної активності підприємств здійснюються з першої половини 50-х років ХХ ст. Усі учасники опитувань, що проводяться в європейських країнах, вважають їх результати корисними, особливо в галузевому розрізі. Фірми повідомляють, що використовують підсумки обстежень ділової активності під час розроблення програми дій або бюджетів. Щомісячно в 12 західноєвропейських країнах опитується понад 20 тис. промислових підприємств, 12 тис. будівельних фірм і 8 тис. магазинів роздрібної торгівлі

Переваги обстежень ділової активності: швидкість отримання ділової інформації; інформація з обстежень доповнює дані з офіційної статистики, що дає змогу краще і швидше показувати поширення економічних тенденцій; інформація, отримувана за допомогою обстежень, є суб’єктивною. Ці результати вимірюють розуміння ділової ситуації респондентами. За результатами обстеження отримують інформацію про очікування підприємців і виявляють не тільки їхнє сприйняття економічної ситуації, але й прогнозують їхню економічну поведінку.

Результати обстежень ділової активності підприємств дають змогу отримувати інформацію за різними аспектами економічної діяльності, не охопленими кількісною економічною статистикою. Наприклад, дані про оцінку запасів готової продукції або про оцінку виробничих потужностей.

Процедури обстежень визначаються передусім фактором швид­кості їх проведення. Більшість обстежень проводяться із застосуванням анкет, розісланих поштою, що є не тільки дешевшим за використання телефонного зв’язку, а й значно надійніше. Анкета проста, потребує небагато часу для заповнення, містить у собі невелику кількість запитань, запитання не потребують спеціальних розрахунків — керівництву достатньо оцінити тільки поточний стан основних показників роботи своєї організації за простою шкалою та вибрати напрям очікуваних змін. Важливим фактором для якісного проведення обстежень є встановлення зворотного зв’язку з респондентами. Під час кожного опитування керівники підприємств отримують бланк анкети, який необхідно заповнити. Майже всі показники, які застосовуються в обстеженнях ділової активності, дають вихідну інформацію про зміни в майбутньому раніше, ніж відповідні дані, отримувані за традиційними статистичними методами. Це відбувається через те, що думки і прогнози передують реальним планам дій, а відповідна інформація потрапляє до офіційної статистики тільки після того, як ці плани вже реалізуються на практиці.

Основні результати кон’юнктурних опитувань — це суб’єк­тивні оцінки та короткострокові очікування, що формуються на підприємствах. У таких умовах реґулярні відомості щодо оцінок і прогнозів інших товаровиробників вирішують дві проблеми. По-перше, учасники опитувань мають змогу отримувати узагальнену інформацію щодо поведінки великої кількості підприємств. Узагальнена форма

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні