Автоматизовані технології в системі інформаційного обслуговування користувачів

ЗМІСТ

 

 ВСТУП

1. ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ АТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

2. ОСНОВНІ ВИДИ АТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

3. ВПРОВАДЖЕННЯ АТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ В БІБЛІОТЕКАХ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

ВСТУП

 

Актуальність теми. В умовах активного використання інформаційних технологій, розвитку комунікаційних мереж, розширення спектру бібліотечно-інформаційних послуг актуальним залишається питання забезпечення відповідного рівня обслуговування користувачів. Існування сучасного світу неможливе без використання розвинутої структури інформаційних технологій. Система електронних інформаційних комунікацій кардинально змінює ситуацію в сфері збору, зберігання та обробки інформації. Автоматизація бібліотечно-інформаційних процесів зумовлена перш за все збільшенням обсягу інформації у всіх сферах людської діяльності та відповідними потребами користувачів оперативно, повно і якісно отримувати інформацію, документні та електронні першоджерела.

Використання комп'ютерів в бібліотечно-інформаційній діяльності не тільки суттєво прискорює та підвищує якісний рівень обслуговування користувачів, але й перетворює увесь комплекс існуючих технологій. Автоматизація надає цілий спектр нових, раніше недоступних бібліотекарю або інформаційному працівнику можливостей, призводить до кардинальних змін в інформаційно-бібліографічному обслуговуванні. Сучасні автоматизовані технології відкривають нові можливості великих масивів інформації, що надається провідним бібліографічним, реферативним, повнотекстовим базам даних (БД), шляхом створення нових спеціалізованих інформаційних продуктів.

Інформаційне обслуговування користувачів на базі впровадження АБІС швидко удосконалюється. Щоб здійснити інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів на сучасному рівні, співробітники бібліотек повинні володіти методами автоматизованої обробки інформації, використовувати інформаційно-пошукові мови, технічні можливості автоматизованих систем, спеціальні команди для отримання релевантної інформації відповідно до інформаційних запитів, створювати електронні каталоги, проектувати документальні, фактографічні бази даних, здійснювати пошук в електронних каталогах та БД з логічними операторами кон'юнкції та диз'юнкції. Робота сучасного бібліотекаря-бібліографа вимагає вміння визначити стратегію пошуку, слушно використовувати класифікаційні схеми, спеціальні рубрики, тезауруси тощо. Тому зміни, які відбуваються останнім часом в галузі обслуговування користувачів, головним чином відзначаються трансформуванням ресурсної бази і домінуванням автоматизованого інформаційного пошуку. Масштабне використання в роботі бібліотек нових інформаційних технологій забезпечує принципово новий рівень отримання та узагальнення знань, їх розповсюдження і використання. В контексті сказаного, проблема вивчення автоматизації бібліотечних технологій в інформаційному обслуговуванні користувачів має велике значення і є актуальною на сьогодні.

Стан наукової розробки проблеми. Актуальність дослідження зазначеної проблеми знаходить підтвердження і з огляду на значну кількість відповідних наукових праць. Значенню та проблемам автоматизованих технологій в системі інформаційного обслуговування користувачів присвячені численні праці і статті в сучасній вітчизняній та зарубіжній спеціальній літературі.

Дослідженням зазначеної проблеми займались вітчизняні науковці – Л. Бєліна, О. Василенко, Т. Дробко, О. Ісаєнко, Н. Каліберда, Т. Коваль, М. Корнійчук, Л. Лоза, О

Лопата, В. Мохонько, О. Поліщук, О. Римша, Н. Самохіна, А. Свобода, Я. Сочинська, І. Фоменко, Г. Шемаєва, В. Ярощук та багато інших.

Серед зарубіжних дослідників слід відміти Р. Т. Гарбор, М. Я. Дворкіну, Я. Л. Шрайберг, Т. Борисову, В. В. Брежнєву, Г. А. Тисецьку, Є. М. Коломейчик, які досліджували ті чи інші аспекти проблеми інформаційних технологій обслуговування користувачів.

Огляд численних публікацій щодо важливості та значення автоматизованих технологій в системі інформаційного обслуговування користувачів в пресі, наукових статтях та спеціальних виданнях свідчить, що авторами доволі активно розроблялись різні аспекти досліджуваної проблеми.

Обєктом дослідження є автоматизовані технології (АТ).

Предмет дослідження – використання АТ в інформаційному обслуговуванні користувачів.

Мета курсової роботи – вивчити стан та перспективи використання АТ в інформаційному обслуговуванні користувачів.

Виходячи з актуальності теми, предмета і мети дослідження визначено завдання роботи:

- дослідити сутність та завдання автоматизованих технологій інформаційного обслуговування користувачів, зокрема:

- з’ясувати основні поняття, особливості АТ інформаційного обслуговування користувачів;

- розглянути основні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні